نام پژوهشگر: اکبر عباسی

طراحی و تحلیل پروتکلی جهت بهبود امنیت ارتباطات و نیز کارآمدی انرژی در شبکه های حسگری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی برق 1387
  اکبر عباسی   وحید طباطباوکیلی

در محیط های هوشمند آینده شبکه های حسگری نقشی کلیدی در جمع آوری و انتشار پدیده های محیطی ایفا می کنند. شبکه های حسگری کاربردهای زیادی دارند که اغلب، به منظور مانتیتورینگ اطلاعات حساسی مانند حرکت دشمن در میدان جنگ و یا محل پرسنل یک ساختمان بکار گرفته می شوند. گره های حسگری-که یک شبکه حسگری را تشکیل می دهند-محدودیت انرژی و توانایی محاسباتی پایینی دارند. لذا در این شبکه ها باید کارآمدی انرژی داشته باشند. علاوه بر این، هنگامی که یک شبکه حسگری در محیطی نظامی ایجاد می شود، به سرویس های امنیتی قوی نیاز دارند. در این تحقیق، یک پروتکل امنیتی با کارآمد انرژی برای شبکه های حسگری پیشنهاد می شود. پروتکل پیشنهادی، یک مکانیزم امنیتی ارائه می کند که بکارگیری آن، بسته های غیر مفیدی که باعث اتلاف انرژی می شود و توسط دشمن به درون شبکه تزریق می شود، با دقت مناسبی تشخیص داده می شوند. برای پروتکل پیشنهادی، هم تحلیل ریاضی و هم شبیه سازی های مرتبط در این تحقیق انجام شده است..

مطالعه ای پیرامون تأثیرات به کار گیری لغت نامه، ارایه تعریف کلمات جدید و استنتاج در خواندن همراه با درک مطلب در دانش آموزان مدرسه راهنمایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  محمد صادق هاشم پور   اکبر عباسی

دانش لغوی را می توان یکی از عوامل بسیار موثر در خواندن و درک مطلب متن به شمار آورد. به منظور کاهش اثرات منفی دانش لغوی ناکافی در درک مطلب ، روش های متعددی پیشنهاد شده است. از این میان می توان به روش هایی از جمله استفاده از لغت نامه، استنتاج و ارایه تعریف کلمات همراه با متن اشاره نمود. برای بررسی تأثیر هر یک از موارد یاد شده ، تحقیقات زیادی انجام شده است. اما به دلیل تغییرات ایجاد شده در مطالعات، نتایج به دست آمده هم سو نبوده اند. "تأثیر زمان" را نیز می توان ازعوامل مهم تأثیرگذار به شمار آورد. برای تحقیق در مورد تأثیر زمان بر درک مطلب، محققان روش جدیدی به نام dash (پاسخنامه های چند نسخه ای) ابداع نموده اند.در پژوهش حاضر با بهره گیری از این روش ابداعی ، دانش آموزان سه کلاس سوم راهنمایی مورد مطالعه قرار گرفتند. هر یک از کلاس ها به یکی از روش های یاد شده، اختصاص یافت. بدین ترتیب نه تنها تأثیر روش ها بر درک مطلب بررسی شد بلکه تأثیر زمان بر هر یک نیز روشن شد.بر اساس نتایج به دست آمده، دانش آموزان گروه لغت نامه و استنتاج نسبت به گروهی که تعریف کلمات همراه با متن ارائه شده بود، عملکرد بهتری از خود نشان دادند. آنها همچنین در اولین و دومین بازه زمانی ، تفاوت معناداری با گروه سوم از خود نشان دادند.

on the equivalence of constructed-response and multiple-choice : stem-equivalent, stem non-equivalent but content equivalent, and stem and content non-equivalent items in reading comprehension using multifaceted rasch
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  منیر گنجعلیخانی حاکمی   حمدالله راوند

the present study investigated construct equivalence of multiple choice (mc) and constructed response (cr) item types across stem and content equivalent mc and cr items (item type ‘a’), non-stem-equivalent but content equivalent mc and cr items (item type ‘b’), and non-stem and non-content equivalent mc and cr items (item type ‘c’). one hundred seventy english-major undergraduates completed mc and cr forms of a reading comprehension test. the effect of different item formats on test takers’ performance was measured using multifaceted rasch measurement. the conclusion was that cognitive demands of mc items were higher than cr items. the findings of this study showed important pedagogical implications for test constructors as to the fact that the testing method can make a difference in tests of reading comprehension.

بررسی تطبیقی نظریه درمانگری الیس با منابع و آثار اسلامی
پایان نامه 0 1379
  اکبر عباسی   پریرخ دادستان

در این تحقیق، نظریه درمانگری الیس موسوم به رواندرمانگری تعقلی - هیجانی -ر فتاری ‏‎(rebt)‎‏ با دیدگاه اسلامی (عمدتا در ناحیه پیشفرضها و اهداف) مقایسه می شود. در این تحقیق می خواهیم نشان دهیم که از طریق شناختها و مفاهیم اسلامی می توان به نوعی فلسفه زندگی دست یافت که قادر است تغییرات فلسفی عمیق و پایدار (که هدف درمانگری تعقلی - هیجانی - رفتاری الیس نیز همین است ) در انسانها ایجاد نماید. این تحقیق با روش توصیفی - تاریخی براساس بررسی محتوا انجام می شود و داده های آن با روش پژوهش تاریخی جمع آوری شده است. نتایج حاکی از این است که بین این دو دیدگاه اشتراک نظرهایی وجود دارد. هر دو دیگاه بر اهمیت نقش شناختها و تاثیر آنها بر هیجانها، افکار و نحوه تفکر و رفتارهای افراد تاکید دارند. افزون بر این هر دو دیدگاه بر ضرورت وجود نوعی فلسفه زندگی برای افراد قائلند و می پذیرند که با ایجاد تغییرات فلسفی عمیقی و پایدار در افراد می توان بر نحوه تفکر، محتوای افکار، تجارب هیجانی و در نهایت رفتارهای آنان تاثیر گذاشت و آنان را به سوی زندگی همراه با لذت و آرامش و توام با احساس مفید بودن و واحد حال خوب بودن (روان درستی) سوق داد. اما از این نظر که الیس با روی آوردهای مذهبی در درمانگری مخالفت می کند و آنها را مضر، خطرناک و منحرف می داند ولی طبق برداشت ما از دیدگاه اسلامی روی آورد اسلامی می تواند تغییرات عمیق و پایدار فلسفی را موجب شود، بین دو دیدگاه اختلاف وجود دارد.