پژوهشگر :

آنالیزه قهرمان

تاثیر زبان مادری فارسی در یادگیری آلمانی به عنوان زبان بیگانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1354
    آنالیزه قهرمان

چکیده ندارد.

کارکرد شعر عینی در آموزش زبان آلمانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1374
    علی عبداللهی     آنالیزه قهرمان

die vorliegende arbeit geht hauptsachlich von folgenden fragen aus: was ist konkrete poesie? wleche historischen und literarischen hintergrunde hat diese stromung? kann man beispiele konkreter poesie im unterricht anwenden? wenn ja, wie? als antwort auf die letzte frage wird versucht, die verwendung der konkredten poesis im unterricht des deutschen als fremdsprache darzulegen und so gendanken, methoden sowie verfahren aufzuzeichnen, die zum produktiven umgang mit der lyrik bzw.dem konkredten fuhren konnen. die arbeit ist in 2 hauptteile, einen theoretischen und einen praktischen geglidert. im ersten teil wird knapp auf den kontext hingewiesen, in dem die konkrete poesie als eine literische erscheimumg steht. im zweiten hauptteil werden methoden fur die arbeit mit der konkreten poesie vorgestellt. dann werden einige in deutschland von lehren und lehreinnen uberprufte unterrichtsversuche im bereich der lyrik vorgefuhrt. am ende werden texte vorgestellt, die im einklang mit den in der arbeit vorgeschlagenen methoden ausgewahlt wuredn.

اهمیت تجزیه و تحلیل دستوری متن در ترجمه آلمانی به فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1375
    فرهاد احمدخان     آنالیزه قهرمان

موضوع رساله تحقیقی حاضر اهمیت تجزیه و تحلیل دستوری متن در ترجمه آلمانی به فارسی است. هدف از نگارش این رساله که مشتمل بر سه فصل نظری و سه فصل عملی می باشد، اثبات اهمیت تسلط بر قواعد نحو زبان آلمانی و اصول تجزیه و تحلیل دستوری متن به منظور ارائه ترجمه ای کارا به زبان فارسی بود. بدین منظور در فصل اول بخش نظری پس از تعریف ترجمه و فرایند آن رابطه بین ترجمه و تجزیه و تحلیل متن تشریح شد. برای تجزیه و تحلیل دستوری باید یک الگوی دستوری مبنای کار قرار گیرد. این الگوی دستوری باید کارآمد و متناسب با اهداف آموزشی موردنظر باشد. بر این اساس الگوی دستور وابستگی که حائز این شرایط می باشد در فصل دوم توضیح داده شد. بر طبق این الگوی دستوری در فصل سوم، روابط نحوی در جمله فارسی و آلمانی با یکدیگر مقایسه شدند. در فصل اول بخش عملی برای آموزش ترجمه براساس قواعد تجزیه و تحلیل دستوری متن روشی عملی و عینی ارائه گردید. در فصل دوم به روش تحقیق تجربی و با بکارگیری طرح تجربی گروههای معادل با استفاده از روش پیش آزمون-پس آزمون نتایج دو آزمون ترجمه انجام شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج این آزمون منجر به رد فرضیه صفر تحقیق شد و اثبات گردید که یادگیری قواعد تجزیه و تحلیل دستوری متن موجب بهبود کیفیت ترجمه از آلمانی به فارسی می شود. در فصل سوم گزیده ای از ترجمه های غلط که ناشی از عدم توجه مترجم به ساختار نحوی زبان مبدا می باشد مورد بررسی قرار گرفت و ترجمه کارای همان قسمت ها ارائه شد. در پایان واژه نامه ای مشتمل بر اصطلاحات تخصصی در زمینه زبانشناسی، علم ترجمه و آمار که در این رساله بکار رفته اند، ارائه شده است. نتایج حاصل از نگارش این رساله و نکات پیشنهادی در زمینه بهینه سازی آموزش ترجمه براساس قواعد تجزیه و تحلیل دستوری متن به شرح زیر است:- اولین مرحله ترجمه، یعنی مرحله تجزیه و تحلیل (مرحله درک) تجزیه و تحلیل نحوی را نیز شامل می شود. بنابراین دانشجویان باید به منظور تحقق این مرحله از ترجمه به یادگیری قواعد تجزیه و تحلیل دستوری متن براساس یک نظام واحد ترغیب شوند. - مقایسه روابط نحوی در جملات فارسی و آلمانی نشان می دهد که در زمینه مکمله های زبان فارسی دارای فوق هایی در زبان آلمانی می باشد. مکمله مفعولی صریح، مکمله اضافی، مکمله کنش گیر و مکمله فعلی به آن شکلی که در زبان آلمانی بکار می رود، در زبان فارسی وجود ندارد. هنگام آموزش ترجمه باید به منظور تحقق مرحله دوم ترجمه، یعنی مرحله دوباره سازی، به این تفاوت اهمیت به سزایی داده شود. -کشف روابط بستگی در جملات پیچیده زبان آلمانی که برای درک چنین جملاتی ضروری است برای دانشجویان ایرانی نسبتا مشکل به نظر می رسد. شیوه این کشف روابط باید به دانشجویان زبان آلمانی به روشی اصولی آموزش داده شود. پیشنهاد می شود که برای تدریس ترجمه قواعد تجزیه و تحلیل دستوری متن آلمانی با اصول ترجمه از آلمانی به فارسی تلفیق شوند تا دستیابی به هدف کلی آموزشی ((یادگیری ترجمه از آلمانی به فارسی توسط دانشجویان)) بهینه سازی شود. این رساله می تواند در ارائه دروسی چون ((اصول ترجمه))، ((بررسی تطبیقی ترجمه های آلمانی به فارسی)) و ((بررسی تطبیقی ساختمان دستوری آلمانی و فارسی)) بطور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.