نام پژوهشگر:

امان اله حیدری

یائسگی و سن شروع آن در ایران
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1367
    امان اله حیدری

چکیده ندارد.