نام پژوهشگر:

حسین یزدانی پور

تغییرات پاتولوژیکی نسوج اطراف اپکس علل و معالجات آن
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1342
    حسین یزدانی پور

چکیده ندارد.