نام پژوهشگر:

سیما داد

واژه نامه فارسی - انگلیسی - واژه نامه های ادبی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1360
    سیما داد

چکیده ندارد.