نام پژوهشگر: سعید نبی پی لشکریان

بررسی اثرات کاربری اراضی در فرسایش خاک و رسوبدهی حوزه آبخیز ماسوله رودخان در گیلان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1379
  سعید نبی پی لشکریان   نادر بیرودیان

جهت بررسی نقش کاربری اراضی در فرسایش خاک و رسوبدهی، حوزه آبخیز ماسوله رودخان در شمال غربی استان گیلان انتخاب گردید. هدف اصلی در این تحقیق برآورد میزان کاهش فرسایش خاک و رسوبدهی در صورت استفاده صحیح از اراضی و کارآیی عامل کاربری اراضی در مدلهای m.psiac و epm است . نهایتا" با استفاده از روش m.psiac نتیجه گیری شد که در صورتی که پوشش گیاهی احیاءشود، فرسایش ویژه به میزان 9/23 درصد کاهش می یابد، ولی با استفاده از روش epm این نتیجه بدست آمد که در صورت استفاده صحیح از اراضی براساس استعداد آتی آن، فرسایش ویژه به میزان 22/98 درصد کاهش می یابد. این نتیجه بیانگر این حقیقت است که در صورت استفاده از اراضی منطبق با استعداد آتی آن می توان در مسیر توسعه منابع طبیعی گام برداشت .