نام پژوهشگر: مرجان کاکاوند

تداخل اثر ساب فراکشنهای ‏‎i‎‏ و ‏‎ii‎‏ با نیتروفورانتوئین در انتروباکتریهای حساس جداشده از کلینیک و نمونه های جهش یافته انتخابی
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1380
  مرجان کاکاوند   احمدرضا شاهوردی

برای انجام این پایان نامه ابتدا به تعداد 62میکروارگانیسم گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه از مراکز درمانی بیمارستان امام خمینی-بیمارستان شریعتی و آزمایشگاه رازی جمع آوری شدند. این میکروارگانیسم ها جهت آزمایشات تشخیص کیفی و همچنین آزمایش ‏‎mic‎‏ که طی آن حساسیت و مقاومت آنها به آنتی بیوتیک نیتروفورانتوئین مشخص شد و مورد بررسی قرار گرفت.در طی مراحل بعدی آزمایش کاهش ‏‎mic‎‏ آنها نسبت به نیتروفورانتوئین در مقابل ساب فراکشن های ‏‎i‎‏ و ‏‎ii‎‏ و منتول چپ گرد و راست گرد و همچنین افزایش مقاومت میکروارگانیسم ها به صورت انتخابی با استفاده از اشعه ماورا بنفش با طول موج 254 نانومتر و تست کاهش ‏‎mic‎‏ توسط فرآورده های ذکر شده در مقابل نیتروفورانتوئین مورد بررسی قرار گرفت.