نام پژوهشگر:

محمد تیموری

مقایسه جرایم توقیف غیرقانونی و آدم ربایی در حقوق موضوعه ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    محمد تیموری     تهمورث بشیریه

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع جرم نسبت به آن جرائم نداشته باشد. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی، از جمله جرائمی هستند که از روی عمد و با سوءنیت صورت می گیرند. همچنین جزء جرائم مطلق هستند که صرف ارتکاب توقیف و ربودن اشخاص موجب تحقق جرم است و نیازی به احراز سوءنیت خاص مجرم نیست. جرائم مذکور از لحاظ عنصر مادی جرم از جرایم ساده می باشند که رکن مادی آنها از یک جزء تشکیل شده است و نیز جزء جرائم مستمر هستند که از لحظه توقیف و ربودن فرد تا زمان آزادی فرد توقیف یا ربوده شده، ارکان تشکیل دهنده جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی دائم در حال تجدید حیات است و زمان وقوع جرم، لحظه قطع استمرار یعنی آزادی فرد توقیف یا ربوده شده است. مجازات پیش بینی شده در جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی جزء مجازاتهای بازدارنده است و شروع مرور زمان نیز از زمان آزادی فرد توقیف یا ربوده شده است. در جرائم مذکور کلیه دادگاههایی که جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی در حوزه قضایی آنها استمرار داشته، صالح به رسیدگی هستند و اولویت با دادگاهی است که جرائم مذکور در آنجا کشف شده است. جرائم مذکور با فعل ارتکاب می یابند، اما ممکن است جرم توقیف غیرقانونی با ترک فعل نیز ارتکاب یابد؛ مانند ماده 127 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. با بررسی ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، که جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی در آن پیش بینی نشده، بنابراین جرائم مذکور دارای جنبه عمومی و غیر قابل گذشت هستند. جرم توقیف غیر قانونی با صرف متوقف ساختن فرد از رفت و آمد آزاد ارتکاب می یابد، در حالی که در جرم آدم ربایی، علاوه بر تعرض علیه آزادی رفت و آمد شخص باید از مکانی به مکان دیگر انتقال داده شود. اخفا به عنوان رفتار مرتکب در جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی، با لزوم انگیزه سوء، قصد مطالبه وجه یا مال و یا قصد انتقام در آدم ربایی و عدم لزوم انگیزه در جرم توقیف غیر قانونی از هم متمایز می شوند. به سخن دیگر، بر خلاف جرم آدم ربایی، در تحقق جرم توقیف غیر قانونی انگیزه شرط نیست .تبصره ماده 621 ق.م.ا به صراحت شروع به جرم آدم ربایی را پیش بینی کرده است، لیکن در مواد 583، 575، 570 ق.م.ا که به بازداشت غیر قانونی اختصاص یافته، سخنی از شروع به جرم توقیف غیر قانونی نیامده است .اجرای مجازات جرم توقیف غیر قانونی بر خلاف جرم آدم ربایی به استناد ماده 30 ق.م.ا قابل تعلیق است. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در مورد جرم توقیف غیر قانونی بر خلاف آدم ربایی قابل اعمال نیست، چون حداکثر مجازات حبس در جرم توقیف غیر قانونی، سه سال است. کیفیات مخففه قانونی در جرم توقیف غیر قانونی به موجب ماده 585 ق.م.ا قابل اعمال است، اما کیفیات مذکور در جرم آدم ربایی به خاطر سکوت قانون مجازات اسلامی اعمال نمی گردد.

توسعه روشهای تجزیه ای در تعیین مقادیر جزیی فورالدئیدها و متیل ترسیو بوتیل اتر بعنوان آلاینده های انتشار یافته از صنایع نفتی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم 1388
    علی اکبر میران بیگی     محمد تیموری

abstract sensitive and precise voltammetric methods for the determination of trace amounts of furaldehydes, mainly as furfural (f) and 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde (hmf), in waste waters and other matrices is described. determination of total furaldehyde at < ?g g-1 levels in alkaline buffered aqueous media was individually investigated. by the use of ordinary swv and adsorptive square wave stripping voltammetry (ad-swsv), the detection limits for determination of f and hmf found to be 400 and 10 ng g-1, respectively. at a 1.0 ?g g-1 level of furfural in sample, the relative standard deviation (n = 4) was 2.79%. the use of ad-swsv of f and hmf, after their in situ derivatization with trimethylaminoacetohydrazide chloride (girard’s reagent t) at a static mercury drop electrode (smde) in nh3-nh4cl buffer of ph 9.5, resulted in a limit of detection of 10 ng g-1 for the resolved peaks of hmf and f. the results obtained by the proposed method for the real samples were compared with the corresponding results from uv-spectrophotometry and hplc experiments in various matrices. a 2-furaldehyde-selective pvc-membrane electrode was designed based on the host-guest interaction between tetrabenzyl ether calix[4]arene, as an ionophore, and a lipophilic hydrazone derivative generated in situ from reaction of 2-furaldehyde and girard’s reagent t. at a ph of 9.2, the electrode exhibited a nernstian response over the 2-furaldehyde concentration range of (5.0 × 10-5) - (1.0 × 10-1) m. the electrode found to be chemically inert and of adequate stability with a response time of 15 s with a good reproducibility (± 0.2 mv), and could be used for a long working lifetime. in order to improve the minimum detectable concentration of 2-furaldehyde, further studies have been performed using a coated graphite electrode and coated platinum and gold disks. some analytical aspects of adsorptive square wave voltammetry have also been presented in order to elucidate the adduct formation between 2-furaldehyde and girard’s reagent t. the interfering effects of some na+, k+, nh4+, formaldehyde, 5-hydroxymethyl 2-furaldehyde (hmf), excess of girard’s reagent t and organic solvents such as isopropyl alcohol and n,n-dimethylformamide on the sensor’s response have been studied. the viability of using the electrode for the trace determination of 2-furaldehyde in several iranian oil refinery wastewater samples was also demonstrated. the results obtained from the developed method for real samples were compared with those from uv-spectrophotometric and high-performance liquid chromatographic experiments. three types of ionic liquids, 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([emim][bf4]), 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate ([bmim][otf]), and 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ([bmpyrr][ntf2]) were prepared and a variety of their fundamental properties such as kinematic (?) and dynamic (?) viscosities, thermal stability, surface tension (? ), refractive index (nd), ph and density (?) were investigated as a function of temperature. the coefficients of thermal expansion (?p) of the ionic liquids were also calculated from the experimental values of the density in different temperatures. electrochemical stability of the ionic liquids (as electrolytes for voltammetric aspects) was also studied at glassy carbon electrode (gce). the measurements were performed in a double wall three electrode cell, applying pt wire as a quasi-reference electrode. the results showed an ideal wide range of potential windows for studies of electrochemical behavior of some species such as furaldehydes in the lipophilic and hydrophilic ionic liquids. in one another work, the three selected ionic liquids, 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [emim][bf4], 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, [bmim][otf], and 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide [bmpyrr][ntf2] were studied as electrolytes in electroanalytical quantification of 2-furaldehyde using square wave and differential pulse voltammetries. on applying a cathodic scan, a well-defined 2-electron wave was observed corresponding to the reduction of 2-furaldehyde to furfuryl alcohol. the electrochemical stability of the ionic liquids as electrolytes for analytical aspects and electrokinetic studies were investigated using a glassy carbon electrode (gce). the measurements were carried out in a designed double wall three-electrode cell, using two platinum wires as the quasi-reference and counter electrodes. differential pulse voltammetry was found to be the most sensitive method at gce. the detection limits of 1.4, 19.0 and 2.5 ?g g-1 were obtained for the determination of 2-furaldehyde in [emim][bf4], [bmim][otf] and [bmpyrr][ntf2], respectively. at a concentration of 50 ?g g-1, the maximum relative standard deviation (n = 3) was 4.9%. the effect of water on the potential window and waveforms was also investigated in the ionic liquids studied. the proposed method was ideally suited for trace determination of 2-furaldehyde, especially in oil matrices. chemometric methods were also used in simultaneous determination of some petroleum pollutants with nearly similar chemical structures. ant colony optimization (aco) is a population-based metaheuristic that can be used to find approximate solutions to difficult optimization problems. the solution process is stochastic and is biased by a pheromone model, which is used to probabilistically sample the search space. aco is a relatively novel technique for solving hard combinatorial optimization problems. the inspiring source of aco is the foraging behavior of real ants. since wavelength selection is a strategy used for improving the quality of calibration methods, we investigated simultaneous spectrophotometric determination of two furaldehydes, namely, 2-furaldehyde (f) and 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde (hmf), using ant colony optimization-partial least squares (aco-pls) regression. predictive abilities of aco in wavelength selection process was examined for spectrophotometric analysis of these species, and was compared with other regression methods, such as cls, pcr, pls, and ga-pls. the aco-pls showed superiority over other methods regarding to the prediction ability of the resulted model and providing useful information about the chemical system. the proposed method was also successful when applied to the determination of furaldehydes in oil refinery waste waters. a sensitive and reliable method based on static headspace-extraction (hs) followed by gc/ms was developed for the qualitative and quantitative analysis of methyl tert-butylether (mtbe) and formaldehyde in water matrices. to enhance the extraction capability of the hs, the extraction parameters such as extraction temperature, extraction time, the ratio of headspace volume to sample volume and sodium chloride concentration were optimized. good linearity was verified in a range of 5-10000 ?g/l for mtbe (r=0.9998), while that for hcho was 5-500 ?g/l (r=0.9996). detection limits for mtbe and hcho were 0.2 ?g/l and 0.3 ?g/l, respectively. best results were obtained when the analyzed water samples were heated to 70 oc for 20 min, with a sample volume 10 ml, in a 20 ml vial, while 30% (w/v) nacl was used to saturate the samples. the proposed analytical method was successfully used for the quantification of selected analytes in environmental water samples. mtbe is widely used as an gasoline oxygenate and octane number enhancer for more complete combustion in order to reduce the air pollution caused by motor vehicle exhaust. the possible adverse effects of mtbe on human health are a major public concern. however, information on the metabolism of mtbe in human tissues is lacking. the present study demonstrates that human liver is active in metabolizing mtbe to tert-butyl alcohol (tba) and formaldehyde, major circulating metabolites and markers for exposure to mtbe. cyp2a6 is known to be constitutively expressed in human livers and metabolism of gasoline ethers is catalyzed by this enzyme. the present study used cyp2a6 to assess the contribution of 2a6 to the metabolism of mtbe. in comparison with literature, our results clearly demonstrate that 2a6 plays a significant role in the metabolism of mtbe. when a degradation process is performed, the use of analytical techniques to identify and quantify the degradation products is an aspect of interest. subsequently, analytical techniques which give structural information of intermediates have special interest when a pathway is required. although instrumental techniques used in previous works like hs gc-fid and p&t gc-ms, were not sufficient for proposing a mechanism, this work is a proof to previous probable pathways by using hplc (for monitoring aldehydes and ketons) and hs-gc-ms (for tba, alcohols and other intermediates).

سنتز نانوساختار mcm-41 ، نشاندن نانو ذرات فلزی نیکل و پالادیم بر روی آن و بررسی توانایی آن در حذف سولفور از گازوییل در حدود مقادیر جزئی.
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389
    امیر وحید     محمد تیموری

mcm-41 یکی از مواد مزومتخلخل است که به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فردی همچون سطح ویژه بالا، سطح مناسب جهت عامل دار شدن با گروه های عاملی گوناگون و حفرات بزرگ، در بسیاری از زمینههای تحقیقاتی به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. این پروژه در شش قسمت انجام شد. در قسمت اول،mcm-41 با نظم ساختاری بالا با استفاده از یک روش مناسب سنتز گردید. mcm-41 در مدت زمان 5/7 ساعت و دمای 70 درجه سانتیگراد سنتز شد.همدمای جذب فیزیکی نیتروژن این نمونه کاملاً برگشت پذیر بوده و نشان داد که سطح ویژه نمونه سنتز شدهm2/g 910 است.الگوی پراش اشعه ایکس و تصویر temنشان دادند کهmcm-41نظم ساختاری بالایی دارد. تصاویر sem نشان دادند که اندازه ذرات نمونه سنتز شده در محدوده نانومتر است. در قسمت دوم، اثر یک باز آلی یعنی 2-هیدروکسی اتیل تری متیل آمونیوم هیدروکسید (2-hetmaoh) بر ساختار mcm-41 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمایش های xrd و tem مشخص نمودند که 2-hetmaohنظم ساختاری mcm-41را بهبود داده است. نتایج بدست آمده از آزمایش جذب فیزیکی نیتروژن نشان داد که سطح ویژه و کل حجم حفرات این نمونه به ترتیب تاm2/g1098و cm3/g 94/0 افزایش یافته است. طیف 29si mas nmr نشان داد کهتعداد اتم های سیلیسیم متصل شده به چهار پل سیلوکسانی در نمونه سنتز شده با 2-hetmaohبیشتر از سایر نمونههااست که بر ساختار مستحکم این نمونه دلالت می کند. در قسمت سوم، نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل با ساختارmcm-41 با استفاده از آب شیشه و سدیم کربوکسی متیل سلولز سنتز شدند. نتایج جذب فیزیکی نیتروژن نشان داد که نمونه سنتز شده نظم ساختاری بالایی داشته و سطح ویژه و کل حجم حفرات آن به ترتیب cm2/g 639 وcm3/g 56/0 است. علی رغم غلظت بالای واکنشگرها در محیط سنتز، راندمان آن 96% وزنی بود. تصاویر sem مشخص کردند که اندازه ذرات نمونه در محدوده 30 تا 150 نانومتر قرار دارد. منحنی?sبیانگر آن بود که نمونه سنتز شده مزومتخلخل بوده و حفرات ریزتخلخل و درشت تخلخل در ساختار آن وجود ندارد. به دلیل در دسترس بودن خوب حفرات، نفوذ مولکول تری اتوکسی سیلیل پروپان تیول و کاتیون سرب به درون حفرات نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل آسان تر از mcm-41 معمولی انجام می شد. در قسمت چهارم، حذف قالب دهنده از mcm-41 به روش استخراج با حلال و به وسیله بنزن سولفون آمید به عنوان عامل بهبود دهنده استخراج، انجام شد. محلولی از اسید سولفوریک mol/l 8/1 آبی، حاوی 8%حجمی اتانول و 25/0 گرم بنزن سولفون آمید، به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفت. در مدت زمانی کوتاه (حدود 2 ساعت) و دمای محیط، 94% وزنی قالب دهنده از mcm-41 حذف شد. در شرایط مشابه ولی در غیاب بنزن سولفون آمید، راندمان حذف قالب دهنده بسیار کمتر بود که نشان میداد بنزن سولفون آمید بطور موثری راندمان حذف قالب دهنده را بهبود داده است. نتایج بدست آمده از آزمایش پراش اشعه ایکس و جذب فیزیکی نیتروژن بیانگر آن بودند که نظم ساختاری mcm-41 بعد از استخراج تغییر نکرده است. در قسمت پنجم این پروژه، نانوذرات نیکل با استفاده از یک روش تک مرحلهای اصلاح شده، در داخل حفرات mcm-41 نشانده شدند. کمپلکس آب گریز نیکل استیل استونات به عنوان منبع نیکل انتخاب شده و به محیط سنتز اضافه گردید تا به درون هسته آب گریز مایسل-های ctab نفوذ کند. این روش اصلاح شده دو مزیت داشت. اولاً از رسوب کردن نیکل جلوگیری کرده و ثانیاً باعث قرار گرفتن کمپلکس نیکل در درون هسته مایسل های ctab شد.در طول کلسینه کردن نمونه mcm-41سنتز شده، قسمت آلی کمپلکس سوخته و نانوذرات نیکل در داخل حفرات شکل گرفتند. نتایج بدست آمده از طیف سنجی جذب اتمی نشان داد که mcm-41حاوی 6% وزنی نیکل (/mcm6ni) بوده در حالی که بر اساس نتایج پراش اشعه ایکس، نظم ساختاری آن تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است. تصاویر tem نشان دهنده آن بود که نانوذرات نیکل در درون حفرات mcm-41نشانده شده اند. نتایج جذب فیزیکی نیتروژن مشخص کرد که بعد از نشاندن نانوذرات نیکل در درون حفرات mcm-41، بسته شدن حفرات رخ نداده است. نتایج احیاء برنامه ریزی شده دمایی هیدروژن بیانگر آن بود که نانوذرات نیکل برای مولکولهای هیدروژن قابل دسترسی بوده و توانسته اند با آنها واکنش دهند. سپس، توانایی /mcm6ni در سولفورزدایی عمیق از گازوئیل آیزوماکس، حاویppm 300 سولفور به صورت 4-متیل دی بنزو تیوفن، مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین ظرفیت گذرشکست جذب سولفور و ظرفیت کل جذب سولفور در دمای 200 درجه سانتیگراد و سرعت جریان خوراک ml/min 3/0 بدست آمد که به ترتیب معادل 13/1 و mg sulfur/g adsorber 35/2 بود. نتایجبه دست آمده ازاندازه گیری سولفور،پراش اشعه ایکس و طیف سنجی جذب اتمیبعد ازچهار مرتبه بازیافت و استفاده مجدد /mcm6ni بیانگر آن بود که به ترتیب بین چهار ظرفیت گذرشکست جذب سولفور و اولین ظرفیت گذرشکست جذب سولفور تفاوت قابل توجهی وجود نداشته،ساختار منظم جاذب همچنان حفظ شده و جدا شدن نیکل از mcm-41رخ نداده است. این نتایج بیانگر آن بودند که روش تک مرحله ای اصلاح شده برای نشاندن نانوذرات نیکل در درون حفراتmcm-41بسیار مناسب است. در قسمت آخر این پروژه، با استفاده از یک روش تک مرحله ای اصلاح شده و مشابه روشی که در قسمت پنجم استفاده شده بود، نانوذرات پالادیم در درون حفرات mcm-41 نشانده شدند. بیشترین مقدار پالادیم نشانده شده معادل 4% وزنی (/mcm4pd) بود در حالی که بر اساس الگوی پراش اشعه ایکس، نظم ساختاری نمونه چندان تغییر نکرده بود. نتایج بدست آمده از طیف سنجی جذب اتمی نشان دادند که بیش از 99% درصد وزنی پالادیم اضافه شده به محیط سنتز درونmcm-41 نشانده شده و از هدر رفتن این فلز گرانبها جلوگیری به عمل آمده است. نتایج بدست آمده از همدمای جذب فیزیکی نیتروژن مشخص کردند که حفرات mcm-41، بعد از نشانده شدن نانوذرات پالادیم در داخل آنها، بسته نشده اند. بر طبق نتایج احیاء برنامه ریزی شده دمایی هیدروژن، نانوذرات پالادیم در دسترس مولکولهای هیدروژن بوده و توانسته اند با آنها واکنش دهند. تصاویر tem نشان دادند که نانوذرات پالادیم در داخل حفرات mcm-41 نشانده شده و نظم ساختاری آن از بین نرفته است. توانایی /mcm4pd در سولفورزدایی از گازوئیل آیزوماکس،حاوی ppm 300 سولفور به صورت 4-متیل دی بنزو تیوفن، مورد آزمایش قرار گرفت. بیشترین ظرفیت گذرشکست جذب سولفور و ظرفیت کل جذب سولفور که در دمای 200 درجه سانتیگراد و سرعت جریان خوراک ml/min 3/0 بدست آمد، به ترتیب معادل 69/0 وmg sulfur/g adsorber 67/1بود. نتایج اندازه گیری سولفور،پراش اشعه ایکس و طیف سنجی جذب اتمی به دست آمده بعد از چهار مرتبه بازیافت و استفاده مجدد /mcm4pd نشان دهنده آن بود که به ترتیب بین چهار ظرفیت گذرشکست جذب سولفور و اولین ظرفیت گذرشکست جذب سولفور تفاوت قابل توجهی وجود نداشته، ساختار منظم /mcm4pdدست نخورده باقی مانده و نانوذرات پالادیم به خوبی به سطحmcm-41متصل شدهاند. این نتایج بیانگر آن بودند که روش مناسبی برای نشاندن نانوذرات پالادیم در داخل حفراتmcm-41 به کار گرفته شده است.

ساخت و بررسی نانو کاتالیست سه فلزی pt-re-sn/?-al2o3 برای فرایند ریفورمینگ کاتالیستی و مقایسه با کاتالیست تجاری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده شیمی 1391
    اسماعیل زنجیری     محمد تیموری

در فاز اول این پروژه، تهیه کاتالیست مرسوم pt-re-sn/?-al2o3 برای فرایند تبدیل کاتالیستی با استفاده از روش تلقیح مرطوب و به کمک پلاتین، رنیوم، قلع و پایه گاما آلومینای کروی انجام گرفت. بعد از کلسیناسیون، احیاء و بررسی های فیزیکی – شیمیایی کاتالیست های سنتز شده، آزمایش های تعیین فعالیت در مقایسه با گونه تجاری rg با استفاده از خوراک واقعی پالایشگاه شیراز در یک سیستم میکروراکتوری با شرایط دمایی، فشار، lhsv و نسبت h2/hc مشابه با شرایط صنعتی انجام گرفت. محصول مایع با استفاده از کروماتوگرافی گازی آنالیز وگزینش پذیری آن ها نسبت به ایزومریزاسیون و آروماتیزاسیون اندازه گیری شد. در فاز دوم کار، بهترین نمونه کاتالیست مرسوم از نظر ویژگی های فیزیکی – شیمیایی و آزمایش های تعیین فعالیت برای مقیاس نانو انتخاب شد. تهیه نانو کاتالیست pt-re-sn/?-al2o3 برای فرایند رفورمینگ با استفاده از تلقیح مرطوب و به کمک پلاتین، رنیوم، قلع، عامل پراکنده کننده و پایه گاما آلومینای کروی انجام گرفت. مقایسه نتایج مشخصات فیزیکی – شیمیایی و آزمایش فعالیت نشان داد که نانو کاتالیست های سنتز شده در مقایسه با نمونه های مرسوم و گونه تجاری از نظر کیفیت هیدروکربن های محصول بهتر عمل می-کند.

سنتز نانوکاتالیست های بر پایه نانولوله های کربنی و بکارگیری آنها در هیدروژناسیون بنزن و دیگر واکنش های شیمیایی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم 1392
    مجید هاشمی     محمد تیموری

چکیده: دراین پایاننامه نانو کاتالیست های نیکل، کبالت، پالادیم، پلاتین ، رودیم ، روتنیم ومخلوط آنها بر پایه نانولوله های کربنی و کربن فعال ساخته شد و در هیدروژناسیون ترکیبات آروماتیک (شامل بنزن، تولوئن وزایلن ها) ، گروه عاملی نیترو روی حلقه آروماتیک (نیتروبنزن و پارانیتروفنول) و در نهایت ترکیبات آروماتیک موجود در پلت فرمیت پالایشگاه نفت کرمانشاه بعنوان منبع بنزن موجود در بنزین استفاده شدند. توجه اصلی در این پایاننامه بر کاهش میزان بنزن موجود در بنزین بعنوان ماده خطرناک اصلی در آلودگی هوا می باشد. تهیه نانو کاتالیست ها نانوکاتالیست های نیکل اکسید بر پایه mwcnts و ac از روش ترسیب هموژن (hdp) با استفاده از اوره بعنوان معرف رسوب دهنده در حضور پلی وینیل الکل (pva) بعنوان معرف دیسپرس کننده انجام شد. کبالت اکسید بر روی بسترهای مورد نظراز طریق روش القای خیس از نمک نیترات مربوطه تهیه شدند. سایر کاتالیست های تک فلزی شامل پالادیم، پلاتین، رودیم و روتنیم از نمک مربوطه در محیط آبی وبا استفاده از سدیم بورهیدرید بعنوان معرف احیا کننده وpva بعنوان معرف توزیع کننده ساخته شدند. جهت تهیه کاتالیست های دو و سه فلزی بر روی بسترها،کاتالیست ها در دو مرحله ساخته شدند. در مرحله اول ابتدا فلزات پالادیم، پلاتین، رودیم و روتنیم بر روی بسترهای فوق قرارداده می شوند سپس در مرحله دوم فلزات نیکل و کبالت با روشهای ذکر شده فوق ترسیب می گردند. کاتالیست های ساخته شده توسط آنالیزهای tem, sem, xrd, tga, ft-ir, bet, asap and tpd شناسایی شدند. شکل دهی کاتالیست های nio وrnc با استفاده از بایندر پلیمری حاصل از پلیمریزاسیون فورفوریل الکل انجام می شود. کاتالیست اکسترود حاصل کربونیزه شده و در تست راکتوری جهت احیای بنزن موجود درخوراک پلت فرمیت بعنوان منبع اصلی بنزن در بنزین بکارگرفته شدند. هیدروژناسیون ترکیبات آروماتیک با استفاده از کاتالیست های ساخته شده ترکیبات آروماتیک اصلی شامل بنزن، تولوئن و زایلن (ارتو، متا و پارا) بصورت تنهایی هیدرو‍‍ژنه شدند. همچنین مخلوط btx( بنزن، تولوئن وزایلن) با استفاده از کاتالیست های ساخته شده با بارگیرهای مختلف بصورت تک فلزی، دو وسه فلزی برروی بستر ها هیدروژنه شدند. به دلیلمشکلات زیست محیطی btx بنزین در هواوقوانین محدود کننده در خصوص مقدار مجاز این مواد بالاخص ماده سرطانزای بنزین، تمرکزما بروی کاهش این ترکیبات معطوف گردید اگر چهکاهش btx ها عد اکتان بنزین را کاهش می دهد. در نهایت هیدروژناسیون خوراک پلت فرمیت پالایشگاه نفت کرمانشاه بعنوان منبع بنزن در بنزین در مقیاس بنچ و پایلوت با استفاده از راکتورتست کاتالیستی انجام شد. همچنین هیدروژناسیون گروه نیترو برروی حلقه آروماتیک با استفاده از کاتالیست های ساخته شده بررسی شد. آنیلین و پارانیترو فنول بعنوان دو ماده صنعتی مهم از ترکیبات نیترو مربوطه تهیه شدند. در این واکنش ها شرایط واکنش به گونه ای تنظیم شد که تنها گروه نیترو احیا شود و حلقه آروماتیک دست نخورده باقی بماند. طراحی و مدل کردن ریاضی آزمایشات کلیه آزمایشات توسط تکنیک طراحی آزمایش با سه پارامتر فشار، دماو زمان بعنوان فاکتورهای موثردر واکنش هیدروژناسیون طراحی شد. طراحی ترکیبی مرکزی central composite design (ccd) و روش پاسخ سطح response surface methodology (rsm) جهت بررسی اثرات متغیرها و اپتیم کردن شرایط بکار برده شد. راندمان محصولات بعنوان پاسخ فرآیند تعیین گردید. تعداد 20 آزمایش (2k + 2k + 6) که در آن k تعداد فاکتورها در طراحی فاکتوری جهت بدست آوردن یک تخمین خوب از خطای آزمایش است. آنالیز متغیرها analysis of variance (anova) برای آنالیز نمودارداده ها جهت بدست آوردن برهمکنش بین متغیرهای فرآیند و نتایج واکنش ها استفاده شد. تکنیک rsm جهت فهمیدن برهمکنش بین متغیرهای مختلف (دما، فشارو زمان) و پیداکردن شرایط بهینه متغیرهای اصلی که راندمان را تحت تاثیر قرار می دهند و همچنین بدست آوردن معادله جهت پیش بینی راندمان محصولات در شرایطی دیگر با اطمینان بالا بکارگرفته شد.

ساخت امولسیون های قیری آنیونی و رسی اصلاح شده توسط پلیمر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1383
    حمیدرضا منصوریان     محمد تیموری

چکیده ندارد.

دنچر فوری
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
    محمد تیموری     -

چکیده ندارد.

ارائه یک متدولوژی طرح ریزی دوباره سازگار با سازمانهای ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1379
    محمد تیموری     امیر البدوی

تحولات سریع دهه اخیر در زمینه نوآوریهای تکنولوژی و نظام های مدیریتی مفهوم تازه ای را در دانش مدیریت ، مطرح ساخته است . از این مفهوم تازه تحت عنوان مهندسی مجدد یاد می شود. در این پایان نامه تلاش شده است تا ضمن شناخت دقیق مفهوم مذکور، جایگاه مناسب آن در مدیریت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. بحث پیرامون متدولوژی های مهندسی مجدد و ارائه یک متدولوژی سازگار با سازمانهای ایران بخش های اصلی این پایان نامه را به خود اختصاص داده اند. در این متن پس از شناسایی مشخصات سازمانهای ایران به تدوین و توسعه متدولوژی rmio که شرایط سازمانهای ایران را نیز مد نظر قرار می دهد پرداخته شده و در پایان نیز با بکارگیری متدولوژی پیشنهادی در نمونه موردی نقاط ضعف و قوت آن مشخص می شوند.

بهینه سازی فرمولاسیون پوشش محافظت موقت پایه روغنی جهت جلوگیری از خوردگی فولادها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1378
    معصومه قلبی آهنگری     محمد تیموری

ترکیبات سولفونه نفتی از جمله مواد بازدارنده خوردگی هستند که افزایش درصد کمی از آنها به روغن پایه در فرمولاسیون پوشش محافظت فولادها کاربرد دارد. برای تهیه این ترکیبات ، ابتدا مواد استخراج شده با فورفورال، در دو دمای 40 درجه سانتی گراد و 60 درجه سانتی گرادبا اسید سولفوریک دودکننده (30 درصدد so3) سولفونه شده و سپس به منظور تولید مواد فعال سطحی آنیونی، فرآورده سولفونه ایجاد شده با ئیدروکسیدهای، سدیم و کلسیم خنثی گردید. از محصولات نهایی به عنوان عامل بازدارنده خوردگی استفاده شد. پوششها طبق روش astm d-2247 در کابین رطوبت قرار داده شدند. راندمان واکنش سولفوناسیون انجام شده 60 درصد می باشد. نمونه های فرموله شده 10 الی 20 درصد از ماده سولفونه شده در روغن پایه، بهتر از نمونه های خارجی "lubritatia rustoff 120" و "ferrocoat t61 aust" که مورد قبول مصرف کننده ها هستند عمل می نمایند.