نام پژوهشگر: الهام امیدی

بررسی زمینه های شکل گیری و فروپاشی کمیته قیام سعادت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه لرستان 1390
  الهام امیدی   روح الله بهرامی

کمیته قیام سعادت که با اتحاد خوانین جنوب غربی و غرب کشور و همراهی اقلیت مجلس شکل گرفت.از جمله رویدادهای مهم پس از وقوع کودتای اسفندماه1299 بشمار می رود که در تقابل با اقتدارگرایی حکومت نظامی سردارسپه شکل گرفت. تا قبل از دوره ی مورد بحث این پایان نامه، نظام استبداد شاهنشاهی ایران، با بروز انقلاب مشروطیت به نظام پادشاهی مشروطه مبدل شده بود.اگر چه نهادهای قانونی و احزاب شکل گرفتند، اما به دلیل ضعف دولت مرکزی، نبود ارتش منظم،فقدان خطوط مواصلاتی، هرج و مرج و ملوک الطوایفی شدت گرفته بود.از جمله ی این خوانین نیمه مستقل،شیخ خزعل،خوانین بختیاری و والی پشتکوه لرستان بودند که در نواحی جنوبی و غربی کشور حکمرانی می کردند. که به دلیل موقعیت استراتژیکی منطقه نفوذشان، انگلیسی ها با آنها ارتباطاتی برقرار نموده بودند.با اکتشاف نفت در منطقه و سپس شروع جنگ جهانی اول ارتباط انگلیس با خوانین مذکور بویژه شیخ خزعل و برخی خوانین بختیاری محکم تر شد و آنها تقریباً به حکام تحت الحمایه ی انگلیس تبدیل شدند. با کودتای 1299 ه.ش و ظهور رضاخان و سیاست وی مبنی بر یکپارچه سازی و تمرکز گرایی کشور باعث مقاومت خوانین مذکور و تشکیل کمیته قیام سعادت توسط آنها در برابر رضاخان شد.زمانی که قیام سعادت هدف خود را بازگشت احمدشاه و دفاع از مشروطیت اعلام نمود،دیگر مخالفان رضاخان همچون اقلیت مجلس پنچم به رهبری مدرس به تشویق و حمایت خوانین مذکور پرداختند،اما انگلستان که تا قبل از کودتای 1299 سیاستش مبنی بر حمایت و دوستی با خوانین بود،در این زمان دست از حمایت خوانین برداشت.از اینرو تغییر سیاست انگلیس در حمایت از خوانین بعد از کودتای 1299 ش در کنار قدرت طلبی و دیکتاتور منشی رضاخان و ناامیدی و سست ارادگی احمدشاه و نااستواری اتحادیه خوانین و در نتیجه نیرومندی حکومت مرکزی که با مشت آهنین و قدرت نظامی حمایت می شد،در نهایت به فروپاشی قیام سعادت انجامید. پژوهش حاضر ضمن بررسی زوایای متعدد همگرایی و اتحاد خوانین علل و عوامل شکل گیری کمیته قیام سعادت،لشکرکشی نظامی رضاخان و سیاست داخلی و خارجی او و مناسبات سیاسی قدرت های شمال و جنوب را در مورد کمیته قیام سعادت مورد بحث و بررسی قرار داده و چگونگی فراز و فرود حرکت مذکور را تبیین نموده است.

بررسی و کشف تناسبات در نقش برجسته های سنگی دوران شاپور اول ساسانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  الهام امیدی   سید مهدی موسوی کوهپر

چکیده پژوهش حاضر به بررسی تناسبات انسانی و حیوانی در نقوش برجسته سنگی شاپور اول ساسانی می پردازد. بررسی بر روی هفت نقش برجسته ی سنگی شاپور اول انجام گرفته است. فرایند بررسی شامل استفاده از روش های هندسی انتقال اندازه ها برای ترسیم افراد در حالت ایستاده ، با هدف تعیین ابعاد و تناسبات اعضای گوناگون بدن بوده است. سپس یافته ها با تناسبات انسانی لئوناردو داوینچی ، به عنوان مرجعی برای ابعاد انسان واقعی ، مقایسه شده است. در نهایت با هدف تعین منشاء این تناسبات، نتایج بررسی حاضر با تناسبات انسانی موجود در هنر تمدن های یونان و روم ، هخامنشی، اشکانی و همچنین با تناسبات به کار رفته در نقش برجسته های اردشیر اول، بهرام اول ومجسمه سنگی شاپور مقایسه شده است. نتیجه ی بررسی حاضر نشان می دهد که در نقوش برجسته ی سنگی شاپور اول طراحان از سر به عنوان واحد اندازه گیری برای طراحی کل بدن (انسانی و حیوانی) استفاده کرده که این واحد اندازه گیری در هنر تمدن های یونان و روم باستان برای ترسیم پیکره های انسانی مورد استفاده قرار گرفته است. طراحان دوره ساسانی از نوعی تناسبات انسانی، دارای نسبت مشخص یعنی 7 سر برای ارتفاع کل بدن برای افراد انسانی به غیر از پادشاه و 5/6 سر برای ارتفاع کل بدن پادشاه استفاده کرده اند. همچنین برای طراحی پیکره اسب از تناسبات طبیعی بسیار زیاد بهره گرفته و اسب را نزدیک به شکل طبیعی طراحی کرده اند. واژگان کلیدی: نقش برجسته، تناسبات، هنر ساسانی، شاپور اول

رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  الهام امیدی   یحیی حساس یگانه

در این تحقیق رابطه شاخص¬های کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر واکنش قیمت سهام در قالب گروه فرضیه¬های اول و در گروه فرضیه دوم رابطه تأخیر واکنش قیمت سهام و بازدهی آتی سهام بررسی شده است. تا کنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت¬ها، فرض کارایی بازار پذیرفته شده و با توجه به این فرض تحقیقات در محیط اقتصادی ایران صورت گرفته است. بنابراین، در این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تأخیر واکنش قیمت سهام از یک سو و از سوی دیگر به بررسی تأثیر تأخیر واکنش قیمت سهام بر بازدهی آتی سهام پرداخته می¬شود.در گروه فرضیه¬های اول تأخیر واکنش قیمت سهام متغیر وابسته و سه شاخص کیفیت اطلاعات شامل کیفیت اقلام تعهدی، مربوط بودن و پایداری سود متغیر مستقل می¬باشند. همچنین در گروه فرضیه دوم صرف بازدهی شرکت متغیر وابسته و تأخیر واکنش سهام متغیر مستقل می¬باشد. برای انجام این تحقیق داده¬های 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در بازه زمانی 1385 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل¬های رگرسیونی چند متغیره و محاسبه ضرایب همبستگی تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه¬گیری تأخیر واکنش قیمت سهام از معیار معرفی شده توسط هو و موسکویتز (2005) استفاده شده است. یافته¬های این تحقیق نشان دادکه کیفیت اقلام تعهدی با تأخیر واکنش قیمت سهام رابطه مستقیم و مربوط بودن با تأخیر واکنش سهام رابطه معکوس دارند. در این تحقیق بین پایداری سود و تأخیر واکنش سهام رابطه معناداری مشاهده نگردیده است. همچنین، در رابطه با فرضیه گروه دوم مشاهده گردید که تأخیر واکنش قیمت سهام قدرت تبیین بازده غیرعادی را ندارد.