پژوهشگر :

پرویز تسلیمی

بررسی میزان قند خون خوکهای ایران
   پایان نامه 0 1344
    کمال ترابی طباطبایی     پرویز تسلیمی

چکیده ندارد.

میزان ترانس آمیناز خون گوسفندان ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1346
    نسرین قلی زاده     پرویز تسلیمی

چکیده ندارد.