نام پژوهشگر:

عبدالکریم پاک

ارزشیابی برنامه زمانبندی کاهش تشریفات گمرکی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380
    پرویز اسدی     عبدالکریم پاک

هدف اصلی از تحقیق خاضر یافتن علل زیربنایی طولانی بودن تشریفات گمرکی ناشی از اجرای برنامه زمانبندی کاهش تشریفات گمرکی قبلی و ارائه راه حل موثر و مطلوب بمنظور تقلیل تشریفات میباشد. نتایج این تحقیق از نظر گمرک ایران را میتوان بصورت خلاصه چنین آورد: 1-جلوگیری از اتلاف نیروی انسانی سازمان (علاوه بر نیروی انسانی مراجعان)، 2-افزایش راندمان و اثربخشی فعالیتهای گمرکات تجاری که مهمترین واحدهای اجرایی سازمان گمرک میباشد. 3-بهبود روحیه کارکنان از طریق افزایش بازدهی واحدی که در آن خدمت مینمایند و کاهش اعتراضات بیمورد صاحبان کالا به کوتاهی آنان در انجام وظایف محوله. 4- بهبود روابط کارمندان با یکدیگر و با مسئولان در گمرکات اجرایی. 5-افزایش توانایی مدیریت سازمان در ایجاد تخول مطلوب در سازمان با اطلاع از امکانات موجود و آگاهی از علل عدم موفقیت طرح قبلی که موجب ترس و وحشت مدیران از اجرای برنامه های کاهش تشریفات گمرکی و حذف مراحل زائد گردیده است.

بررسی برنامه ریزی نیروی انسانی در بانک مرکزی ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380
    رحیم نوری     عبدالکریم پاک

چکیده ندارد.

مشکلات و نارسائی های برنامه های رفاهی کارکنان گمرک بندر امام خمینی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380
    ابراهیم سرشاربیدختی     عبدالکریم پاک

چکیده ندارد.

تنگناها و نارسائیهای برنامه ریزی نیروی انسانی در بخش دولتی ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380
    فواید وجدانی     عبدالکریم پاک

چکیده ندارد.