نام پژوهشگر:

فریناز زمانی

اثر مقیاس بر عملکرد مدل hec-hms
   پایان نامه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی صائب - دانشکده عمران 1394
    فریناز زمانی     علیرضا شکوهی

مدل هیدرولوژیکی بارش-رواناب (hec-hms)یکی از روشهای مناسب برای مدیریت سیلا به ویژه در مناطق فاقد آمار است که مدل را به شدت به اطلاعات برداشت شده از حوضه وابسطه میکند.در این راستا علم ژئومورفولوژی می تواند در شناخت بخشی از این محیط نقش قابل توجهی را ایفا نماید. برای بررسی این مطلب که به کارگیری کدام توان تفکیک برای دستیابی به تغییرات مکانی موجود، واجب و لازم است، باید توان تفکیکی را که بتواند تأثیرات تغییرات مکانی را در مقیاس مورد نظر بر مدل هیدرولوژیکی به خوبی نشان دهد شناسایی کنیم.