نام پژوهشگر: هلن اهرابی اصلی

استخراج واندازه گیری کوئرستین و کامفرول در چهار گونه گیاه دارویی از جنس بومادران، بابونه، رازک و رازیانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم 1389
  هلن اهرابی اصلی   کامکار جایمند

در این پایان نامه دو فلاونوئید کوئرستین و کامفرول که ضد سرطان بوده از چهار گونه گیاه دارویی بومادران،بابونه،رازیانه ورازک استخراج و اندازه گیری شده است.استخراج به چهار روش سوکسله با کلروفرم،سوکسله با متانول،استخراج با متانول و اسید استیک،و خیساندن با متانول واسید استیک انجام گردید . نتایج حاصله از نظر روش و مقدار در گل ،برگ و ساقه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .