نام پژوهشگر:

م

آشکارسازی حفره های طیفی در سیستم های رادیوی هوشمند با استفاده از فیلتر ذره ای در تخمین کانال
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده برق و کامپیوتر 1389
    سید مجتبی علوی     م

با توجه به اهمیت بسیار بالای مخابرات بی سیم و رونق بیش از پیش آن، و در نتیجه انتظار افزایش تقاضا برای پهنای باند بیشتر، احتمال مواجهه با مشکل کمبود پهنای باند در آینده نزدیک بسیار قوت می گیرد. این در حالی است که بخش زیادی از طیف اختصاص داده شده به کاربران مجوزدار به صورت بهینه استفاده نمی شود، یعنی کاربران مجوزدار، در تمامی زمان ها از کل باند اختصاص داده شده به آن ها استفاده نمی کنند. برای استفاده بهتر از منابع طیفی، موسسات دولتی مربوطه مانند کمیسیون دولتی مخابرات آمریکا در حال تحقیق در مورد مفهوم کاربران بدون مجوز هستند. این کاربران بدون مجوز، از طیف های فرکانسی که به کاربران دارای مجوز اختصاص داده شده اند، به طور قرضی استفاده می کنند. در اصطلاح به کاربران دارای مجوز، کاربران اولیه و به کاربران بدون مجوز، کاربران ثانویه گفته می شود. کاربران ثانویه فقط در صورتی که منجر به اختلال در روند ارسال کاربران اولیه نشوند، حق استفاده از طیف را دارند. به همین منظور کاربران ثانویه باید با حس کردن طیف از حضور یا عدم حضور کاربران اولیه بر روی کانال اطلاع حاصل کنند و در صورت نیاز کانال را ترک کرده و بر روی کانال دیگری بروند. کاربران ثانویه برای دستیابی به قابلیت های ذکر شده از سیستم های رادیوی هوشمند بهره می برند. آشکارسازی حفره های طیفی در سیستم های رادیوی هوشمند، در افزایش راندمان شبکه های هوشمند می تواند نقش مهمی را ایفا کند. در این پایان نامه، یک روش برای آشکارسازی حفره های طیفی در سیستم های رادیوی هوشمند ارائه می شود. روش پیشنهادی، شامل دو مرحله اصلی است. در مرحله اول باید رفتار کانال تخمین زده شود و در مرحله بعد با استفاده از یک آشکارساز مناسب، حضور یا عدم حضور سیگنال های سیستم اولیه بر روی کانال تعیین گردد. کانال در نظر گرفته شده در این تحقیق، به صورت یک کانال شیاربندی شده زمانی همراه با محوشدگی است ولی بهره کانال در هر شیار ثابت می باشد. همچنین فرض بر این است که سیگنال کاربر اولیه دارای سیگنال به نویز بسیار پایین است. در روش پیشنهادی با استناد به تحقیقات و اندازه گیری های انجام شده مبنی بر غیرگوسی بودن نویز موجود در سیستم های هوشمند و محیط های داخل ساختمان ، نویزجمع شونده با سیگنال، از نوع آلفا-پایدار در نظر گرفته می شود. با وجود چنین نویز غیرگوسی، دیگر فیلتر کالمن برای تخمین پاسخ ضربه کانال مناسب نیست، بنابراین برای تخمین رفتار کانال در هر شیار، از روش تخمین فیلتر ذره ای استفاده می شود. پس از تعیین مدل سیستم و همچنین نوع نویز محیط و تخمین بهره کانال در هر شیار، استفاده از آشکارسازlp-norm به منظور آشکارسازی سیگنال با snr پایین در حضور نویز آلفا-پایدار بررسی می شود. که البته با توجه به اینکه تابع چگالی احتمال نویز آلفا-پایدار فاقد فرم بسته است، دو مدل تقریبی نیز برای آن پیشنهاد خواهد شد.

: بررسیاثر فنوباربیتال و اریترومایسین بر روی سمیت کلیوی میوگلوبینوریک ناشی از تجویز آتورواستاتین در رت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده دامپزشکی 1389
    سیده مهسا پورموسوی     حسن مروتی

آتورواستاتین از داروهای کاهنده چربی خون می باشد که در درمان هیپرلیپیدمی بکار می ‍رود. اریترومایسین از آنتی بیوتیک های ماکرولیدی و مهار کننده آنزیم ها از جمله سیتوکروم اکسیداز می باشد در حالی که فنوباربیتال القاگر آنزیم هاست. در مطالعه حاضر اثر تداخلی این داروها در مصرف همزمان بر روی تغییرات پاتولوژیک کلیه رت بررسی گردید. داروها در شش گروه از رت های ویستار (در هر گروه 8 سر) به مدت 15 روز به ترتیب زیر تجویز شد: نرمال سالین، آتورواستاتین، آتورواستاتین + فنوباربیتال، آتورواستاتین + اریترومایسین، فنوباربیتال و اریترومایسین. پس از بی هوشی، خون گیری از قلب انجام شد. در سرم مقادیر میوگلوبین، کراتینین، bun، سدیم، پتاسیم و اسیداوریک اندازه گیری شد. بعد از آسان کشی موش ها، کلیه ها جدا گردید و به روش معمول، مقاطع بافتی تهیه و با هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شد و بوسیله میکروسکوپ نوری بررسی گردیدند. تغییرات پاتولوژیک از جمله نکروز حاد توبولی، نفریت بینابینی، تورم سلولی و غیره ارزیابی گردید. مصرف آتورواستاتین سبب آسیب عضلانی و افزایش معنی دار میوگلوبین سرم رت ها در مقایسه با گروه شاهد شد. مصرف همزمان آتورواستاتین با اریترومایسین یا فنوباربیتال نیز موجب افزایش معنی دار میوگلوبین سرم رت ها در مقایسه با گروه شاهد شد. تغییرات پاتولوژیک مذکور در گروه دریافت کننده همزمان آتورواستاتین با فنوباربیتال با شدت بیشتری مشاهده شد. بنابراین تداخل اثر سمیت کلیوی آتورواستاتین با فنوباربیتال از نظر بالینی بر روی سمیت کلیوی می تواند حائز اهمیت باشد.

بررسی بیان ایزوفرم های ژن ppar? ( ppar?1 و ppar?2 ) طی تمایز عصبی سلول های بنیادی موش
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم 1389
    خدیجه شعبانی     م

هدف تحقیق: بررسی بیان ایزوفرم های ژن ppar ?در سلول های بنیادی جنینی موش طی تمایز عصبی می باشد. روش تحقیق: ابتدا توسط نرم افزار beacon designer پرایمر های مناسب برای real time pcr تهیه شد. در ادامه کارایی پرایمرهای طراحی شده تعیین شد. سلول های بنیادی جنینی موش د رحضور رتینوئیک اسید (ra) به سمت عصب تمایز داده شد و در سه مرحله سلول های بنیادی جنینی (esc) ، اجسام شبه جنینی تیمار شده با رتینوئیک اسید (ebd6 ra+) و نورون rna استخراج و cdna سنتز شد. cdna سنتز شده برای بررسی بیان دو ایزوفرم ppar?1 و ppar?2 توسط تکنیک real time pcr استفاده شد. در ادامه روند تمایز در عدم حضور رتینوئیک اسید انجام شده و در اینجا نیز در سه مرحله esc ، اجسام شبه جنینی تیمار نشده با رتینوئیک اسید ((ebd6 ra- و beating body بیان ایزوفرم ppar?1 سنجیده شد. قابل ذکر است که در هر مرحله برای تائید نتایج real time pcr رنگ آمیزی و ایمنوسیتوشیمی انجام گردید. نتایج: طی تمایز عصبی افزایش معنی داری در سطح mrna از ppar?1 در مرحله ebd6 ra+ دیده شد و در نورون کاهش بیان را شاهد بودیم که این افزایش در سطح پروتئین نیز توسط داده های ایمنوسیتوشیمی تایید شد. هیچ گونه بیانی از ppar?2 در طی تمایز عصبی مشاهده نشد. در ادامه به منظور بررسی نقش رتینوئیک اسید در افزایش بیان ppar? روش تمایز در عدم حضور رتینوئیک اسید انجام شد که طی آن افزایش معنی داری در سطح mrna از ppar?1 در مرحله beating body نسبت به esc و ebd6 ra- دیده شد. کلمات کلیدی: ppar?، بیان ژن، تمایز عصبی، سلول های بنیادی جنینی موش (mesc)

شبیه سازی وبهینه سازی واحد ارتوزایلن پتروشیمی اصفهان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1388
    سیدحسام شریف واقفی     مهدی ارجمند

به علت مشکلات کمی وکیفی موجود در خروجی واحد ارتوزایلن بهبود میزان کمی وکیفی مقدار خروجی ارتوزایلن از واحد مذکور صورت گرفته است

بررسی رابطه ی متقابل بین مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری (مطالعه موردی : مجتمع تجاری الماس شرق مشهد)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
    مهدیه اسدی     محمد رحیم رهنما

کاربری زمین شهری از جمله عوامل مهم سیستم شهر است که از طریق شبکه های ارتباطی و جریان های ترافیکی با سیستم حمل و نقل در ارتباط مستقیم و متقابل است. در واقع حمل و نقل و کاربری زمین شهری، سیستمی را شکل می دهد. به گونه ای که تصمیم در یکی بر دیگری اثر می-گذارد و مدیریت در یکی می تواند در تحقق اهداف دیگری در کل سیستم موثر واقع شود، بنابراین لازم است به صورت یکپارچه نگریسته و مدیریت شود. تحقیق حاضر ضمن طرح اهداف، استراتژی و سیاست های مدیریت کاربری زمین و بیان رابطه ی آن با وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری، به مطالعه موردی کاربری تجاری الماس شرق مشهد می پردازد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. جهت بررسی تقاضای سفر و اثرات ترافیکی ناشی از مدیریت کاربری مذکور از مدل کلاسیک چهار مرحله ای حمل و نقل در محیط نرم افزارemme/2 استفاده شده است. برای شبیه سازی پروژه در محیط نرم افزار دو سناریو مختلف تعریف شده که نتایج بدست آمده از تحلیل این سناریوها نشان می دهد مرکز تجاری الماس شرق با احداث در حاشیه ی شهر و اجرای صحیح استراتژی و سیاست های مدیریت کاربری زمین، توانسته به اهداف مطرح شده در آن دست یابد .

بررسی تاثیر افزودنی های اکسیدی بر خواص ترموالکتریک اکسید روی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی 1390
    رسول مطهری     بابک هاشمی

در این تحقیق اثر افزودنی های اکسیدی همچون اکسید زیرکونیوم ( zro2 )، اکسید کبالت ( co3o4 )، اکسید کرم ( cr2o3 ) و پودر آلومیناسیلیکاتی ( al2o3 – sio2 ) بر خواص ترموالکتریک اکسید روی خالص ( zno ) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها با استفاده از روش واکنش حالت جامد یا روش متداول ساخته شد. برای بررسی خصوصیات فازی نمونه ها، منحنی پراش اشعه ایکس آن ها مورد بررسی قرار گرفت. دانسیته نهایی و نسبی هر کدام از نمونه ها به روش ارشمیدوس اندازه گیری شد و سرانجام برای بررسی خواص ترموالکتریک نمونه ها، هدایت الکتریکی، ضریب زبک، هدایت حرارتی و در نهایت ضریب شایستگی ترموالکتریک نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده شد که در نمونه های حاوی اکسید کرم در هیچ درصدی از ماده افزودنی بهبودی در خواص ترموالکتریک حاصل نمی گردد، اما در نمونه های حاوی اکسید زیرکونیوم، اکسید کبالت و پودر آلومیناسلیکاتی در بعضی از درصدها به ویژه در دماهای بالا، ضریب شایستگی نسبت به اکسید روی خالص افزایش یافت. بیشترین افزایش در ضریب شایستگی ترموالکتریک مربوط به نمونه حاوی 1% کبالت بود که مقدار آن در دمای 723 درجه کلوین برابر 5/0 شد.

پدیده اجتماعی ناپیروی از قانون در جامعه ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1380
    رحمان سلامت     م

مردم مملکت ما بر این باورند که علت اصلی توسعه نیافتگی و عامل اساسی گرفتاریهای جامعه ایرانی ناپیروی آحاد جامعه از قوانین است. اکثر روشنفکران و صاحبان قلم نیز، قانون شکنی و زیر پاگذاشتن قوانین را اساس تمامی نابسامانیهای جامعه دانسته و چنین می اندیشند که اگر قوانین به گونه ای درست اجرا شوند، مشکلات نیز تا حدود زیادی حل و فصل و مرتفع خواهند شد. عامه مردم و حتی قشر روشنفکر ما، بر این گمان و باوراند که قانون ابزاری در دست دولت است ، بنابراین دولت همان گونه که از پیشرفته ترین ابزار و وسایل در جهت توسعه مملکت و اداره امور جامعه استفاده می کند باید مترقی ترین قوانین را نیز برای اداره امور جامعه به کار گیرد. در این رساله طی دو فصل به عوامل شکل گیری پدیده ناپیروی از قانون در جامعه ایرانی خ.....

بررسی رضایت از زندگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1386
    محمدجواد علیزاده     فاطمه جواهری

چکیده ندارد.

استفاده از ابزارهای تضعیف کننده (تعدیل کننده) در دو رشته علوم انسانی و علوم تجربی و فنی، بررسی مقابله ای ، مقایسه ای
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387
    عبدالرضا فتحی     م

چکیده ندارد.

analysis of reading comprehension needs of the students of paramedical studies: the case of the students of health information management (him)
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1387
    ا نظری     م

چکیده ندارد.

تاثیر بسط واژگانی و بهسازی نوشتاری روی یادگیری تصادفی لغت از طریق خواندن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387
    علی حسین صحبتی     محمد خطیب

چکیده ندارد.