نام پژوهشگر:

ف

سنتز و شناسایی کمپلکس های مس (ii) و نیکل (ii) با لیگاندهای غیر متقارن جدید به وسیله تجمع باز شیف
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد 1389
    فهیمه متوسلیان     ف

در این پروژه، ابتدا، دی آمین تیواتری نامتقارن 2-(3-آمینوپروپیل تیو)بنزن آمین با جانشینی هسته دوستی اورتو-آمینوتیوفنل با n-(3-برموپروپیل)فتالیمید تهیه شد. سپس لیگاندهای نامتقارن باز شیف (h2l1 و (h2l2 با تراکم [2+1] از 2-هیدروکسی بنزآلدهید یا 5-برمو-2- هیدروکسی بنزآلدهید با این دی آمین تیواتری نامتقارن تهیه شدند. کمپلکس های باز شیف مربوط به این لیگاند های نامتقارن با اضافه کردن یون های فلزی (zn2+, cd2+, cu2+, ni2+) به این لیگاندهای نامتقارن تهیه شدند. دی آمین تیواتری، لیگاندها و کمپلکس های نامتقارن باز شیف بوسیله روش های اسپکتروسکوپی مناسب نظیر ir،uv-vis ، مطالعه 1h nmr، 13c nmr تجزیه عنصری، اسپکترومتری جرمی شناسایی شدند.

the effect of explicit teaching of textual metadiscourse on esap reading comprehension performance of iranian university students
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387
    م.ر نگاهی     ا

چکیده ندارد.

[تجزیه و تحلیل هدف و ارائه نیازهای زبان انگلیسی دانشگاهی دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر]
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1387
    لیلا شجاع     م.ح عطایی

چکیده ندارد.

استفاده از ابزارهای تضعیف کننده (تعدیل کننده) در دو رشته علوم انسانی و علوم تجربی و فنی، بررسی مقابله ای ، مقایسه ای
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387
    عبدالرضا فتحی     م

چکیده ندارد.

analysis of reading comprehension needs of the students of paramedical studies: the case of the students of health information management (him)
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1387
    ا نظری     م

چکیده ندارد.