نام پژوهشگر: عزیزا... دباغی

a comparison of linguistic and pragmatic knowledge: a case of iranian learners of english
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  هاجر سلیمانی بروجنی   عزیزا... دباغی

در این تحقیق دانش زبانشناسی و کاربردشناسی زبان آموزان ایرانی در سطح بالای متوسط مقایسه شد. 50 دانش آموز با سابقه آموزشی مشابه از شش آموزشگاه زبان مختلف در دو آزمون دانش زبانشناسی و آزمون دانش گفتار شناسی زبان انگلیسی شرکت کردند که سوالات هر دو تست توسط محقق تهیه شده بود. همچنین در این تحقیق کارایی کتابهای آموزشی زبان در فراهم آوردن درون داد کافی برای زبان آموزان ایرانی به عنوان هدف جانبی تحقیق ارزیابی کلی شد. دو آزمون پیشرفت دانش زبانشناسی و آزمون تکمیل گفتمان شفاهی با هدف ارزیابی دانش کاربردشناسی زبان آموزان ابزارهای عمده این تحقیق را تشکیل دادند. نتایج آمارهای توصیفی وتحلیلی از جمله ضریب همبستگی، آزمون پارامتری نمونه های جفت شده، 5% trimmed mean و ضریب اطمینان حاکی از آن بودند که با وجودیکه بین نتایج دو آزمون رابطه همبستگی وجود داشت، شرکت کننده گان در آزمون پیشرفت دانش زبانشناسی بهتر عمل کردند و پراکندگی نمرات در آزمون تکمیل گفتمان شفاهی نسبتاً قابل ملاحظه بود. همچنین یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که سری کتاب های نیو اینترچنج در تامین درون داد کافی برای زبان آموزان ایرانی به منظور تامین نیازهای ارتباطی ایشان موفق بودند. بودنتایج این تحقیق به لحاظ آموزشی تاکید بر آموزش دانش کاربردشناسی به زبان آموزان انگلیسی دارد و لزوم برقراری معیارهای صحیح تر ارزیابی دانش کاربردشناسی زبان در آموزشگاه های زبان ایرانی را برجسته می کند. همچنین یافته های این تحقیق به لحاظ نظری با تحقیق های پیشین که پراکند گی دانش کاربردشناسی زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی را دریافته بودند مطابقت دارد.

the effect of a selfregulatory approach on the improvement of efl learners listening comprehension
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  سید محمد مهدی لطیفی رستمی   منصور توکلی

تاثیر آموزش مهارت خود محوری بر روی ارتقاء مهارت شنیداری زبان آموزان هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی بود. در مرحله اول این تحقیق پژوهشگر پس از انجام مصاحبه نود زبان آموز را با استفاده از تست ایلتس انتخاب شدند. برای بررسی عوامل عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی از دو نوع فیلم ویرایش شده و ویرایش نشده استفاده گردید.برای انجام تحقیق 5 گروه تشکیل شدند: 1 .گروه زبان آموزان ماهر که با فیلم ویرایش نشده آموزش می دیدند. 2. گروه زبان آموزان متوسط که با فیلم ویرایش نشده آموزش می دیدند 3.گروه زبان آموزان ماهر که با فیلم ویرایش شده آموزش می دیدند4. گروه زبان آموزان متوسط که با فیلم ویرایش شده آموزش می دیدند و گروه کنترل. نتایج تحلیل اکتشافی در مرحله اول نشان داد که آموزش خود محوری و فرا شناختی نقش بسیار زیادی در ارتقاء مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی داشته و قدرت فرا شناختی آنان را بالا برده است. همچنین استفاده از فیلم های ویرایش نشده نقش پر رنگی در بالا بردن خود باوری زبان آموزان ایرانی دارد .