نام پژوهشگر:

رضا افقی

سیاست انرژی اروپا و استراتژی(اروپا) برای خط لوله گازنابوکو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
    تیمورعلی خانمرادیان     عبدالرضا فرجی راد

وضیت انرژی کشورهای اروپایی و زمینه های مصرف انرژی وسیلست های مشترک انرژی در این قاره بعلاوه چالش های فرا روی اتحادیه اروپا در آینده

a study on construction of iranian life tables: the case study of modified brass logit system
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391
    رقیه نوراله اوغلی     غدیر مهدوی

چکیده ندارد.