نام پژوهشگر: محمود کمالی

تصحیح انتقادی و شرح و تحلیل دیوان رضی الدین آرتیمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1386
  محمود کمالی   علی اکبر عطرفی

چکیده ندارد.