نام پژوهشگر: متین قاضی

the relationship between field-related cognitive styles and global reading comprehension of hypertext
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1389
  متین قاضی   هوشنگ یزدانی

this study investigates the relationship between field-related cognitive styles and global reading comprehension of hypertext. technically, field dependency is prevailing dominance of field on perception of parts, while global comprehension is skim-like reading to grasp the general content. in this research project, 60 senior and junior students of arak university majoring in english literature and translation participated in three intact groups. group embedded figures test (geft) was administered to determine the extent of field dependency. next, they were asked to complete reading module of ielts to determine their reading proficiency. participants gpa and computer literacy were compiled by self-report questionnaires. hypertext summarization test was conducted while participants were exploring and reading a hypertext webpage, in computer laboratory. data analysis consisted of two-way anova and pearson correlation coefficient, and results revealed no significant interaction between field dependency/ independency (fd/i) and hypertext global reading comprehension (grc). therefore, it was concluded that hypertext is unbiased concerning fd/i for this type of reading. hence, it will not necessarily, as previously expected, lead to disorientation, cognitive overload and poorer comprehension of fd individuals. the implications of the findings for language education are discussed. finally, some tentative suggestions for further research are offered.

مقایسه عوامل رفتاری تاثیرگذار در انتخاب نشان های تجاری خارجی بر داخلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  متین قاضی   علی اکبر جوکار

با توجه به اهمیت راهبردی تحلیل علل خرید، هدف از پژوهش کنونی مقایسه عوامل رفتاری تاثیرگذار بر انتخاب نشان های تجاری خارجی بر داخلی می باشد. این پژوهش یک تحقیق کاربردی از نوع علی از شاخه پیمایشی است که از 143 نمونه که بصورت تصادفی جمع آوری شده استفاده کرده و از طریق آزمون های آماری نیکویی و برازش و معادلات ساختاری کامل یافته های را تجزیه تحلیل کرده است. نتایج حاکی از این است که اگرچه رابطه معناداری بین کیفیت درک شده و گرایش به محصولات خارجی موجود ندارد اما اساسا انتخاب یک نشان خارجی ارزش احساسی برای خریدار بوجود می آورد و این خود منجربه خرید کالای غیروطنی می گردد. متغیر مستقل خودابرازی رابطه معناداری با گرایش به انتخاب نشان تجاری خارجی دارد. تعمیم کاربرد این تحقیق برای تولیدکنندگان اینگونه است که تولید محصول تحت لیسانس شرکتهای خارجی در شرایطی مثل عدم وجود نشان معتبر با ایجاد ارزش احساسی فروش را افزایش خواهد داد.