نام پژوهشگر: فروغ کیانی شیخ آبادی

an investigation of the types of text reduction in subtitling: a case study of the persian film gilaneh with english subtitles
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  فروغ کیانی شیخ آبادی   حسین وحید دستجردی

چکیده ندارد.