نام پژوهشگر: محسن سجادی فرد

ایجاد گیاه توتون مقاوم به ویروس pvx با استفاه از نانوتکنولوژی مبتنی بر مکانیسم rna silencing
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده کشاورزی 1391
  محسن سجادی فرد   مقصود پژوهنده

چکیده از آنجا که بیماری های ویروسی سالیانه خسارات زیادی بر کشاورزی وارد می کنند، تلاش برای ایجاد گیاهان مقاوم به این بیماری ها همواره مورد توجه محققان بوده است. یکی از مهم ترین ویروس های بیماری زای خانواده سولاناسه، ویروس potato x potexvirus (pvx) می باشد که سبب ایجاد لکه های موزاییک سیستمیک در nicotiana tabacum می شود. در این تحقیق سعی شد تا با بهره گیری از تکنیک rna silencing و ترانسفورم کردن گیاهان توتون بوسیله سازه rnai طراحی شده برای ژن p25 (وکتور pfgc5941 حاوی قطعه از ژن p25در دو جهت سنس و آنتی سنس) گیاهان مقاوم به این ویروس تولید گردد. این وکتور نوترکیب به واسطه ی آگروباکتریوم، به ریزنمونه های (قطعات برگی 5/0 تا 1 سانتی متر) گیاهان توتون انتقال یافت و گیاهان تراریخته بدست آمده، پس از باززایی، انتخاب (با 10میلی گرم بر لیتر علفکش بستا) و تکثیر مورد بررسی های فنوتیپی و مولکولی قرار گرفتند. استخراج dna و rna از گیاهان تراریخته انجام شد. حضور ترانسژن در آنها توسط تکنیک pcr تایید شد. نتایج rt-pcr حاکی از عدم تداوم و بقای mrna سازه سنجاق سری قطعه p25 بوده و احتمالا بلافاصله به sirna تبدیل می شوند. تلقیح pvx روی گیاهان تراریخت به روش مکانیکی انجام شد و تست elisa با آنتی بادی های اختصاصی pvx انجام گردید. گیاهان تراریخت برای حصول نسلهای بعدی کشت و تکثیر می یابند. کلمات کلیدی: توتون، pvx، مقاومت، گیاه ترانسژنیک، rna silencing