نام پژوهشگر:

محمد جلیل زاده هدایتی

synthesis and characterization of some macrocyclic schiff bases
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم پایه 1386
    محمد جلیل زاده هدایتی     کریم اکبری دیلمقانی

ماکروسیکلهای شیف باز از اهمیت زیادی در شیمی آلی و دارویی برخوردار می باشند. این ماکروسیکلها با دارابودن گروه های مناسب در مکانهای مناسب می توانند فلزاتی مثل مس، نیکل و ... را در حفره های خود به دام انداخته، کمپلکسهای پایدار تولید نمایند. در این پایان نامه ابتدا یک دی آلدئید آروماتیک از گلیسیرین تهیه می شود و در مرحله بعدی واکنش با دی آمینهای آروماتیک و یا آلیفاتیک در رقتهای بسیار زیاد منجر به تولید حلقه می شود.

بررسی و مطالعه واکنش باربیتوریک اسیدهای نامتقارن با آلدهیدهای مختلف در حضور l-(+)-تارتاریک اسید و سیانوژن برمید و یا تری اتیل آمین و سیانوژن برمید
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم پایه 1390
    محمد جلیل زاده هدایتی     نادر نوروزی پسیان

باربیتوریک اسیدها در حضور یک باز آلی با آلدهید ها وارد واکنش تراکمی می شوند. محصول حد واسط در واکنش با مول اضافی از نمک کاربنوئیدی باربیتوریک اسید طی واکنش در دمای صفر درجه اسپیرو فورانها را تولید مینماید. محصولات بوجود آمده توسط روشهای طیف سنجی شناسایی شده اند. مکانیسم واکنش مورد بررسی قرار گرفته است.