نام پژوهشگر:

فرهاد قربان دوردی نژاد

بررسی رابطه یادگیری زبان، خودتنظیمی تحصیلی و یادگیری زبان خارجی در بین زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم انسانی 1390
    عبدالوهاب آقاصفی بروجنی     فرهاد قربان دوردی نژاد

چکیده هدف از مطالعه حاضر توضیح رابطه بین انگیزش یادگیری زبان و خودتنظیمی تحصیلی و ارتباط این دو با یادگیری زبان خارجی در میان زبان آموزان ایرانی بود. بدین منظور هم? دانشجویان ورودی (پسر و دختر) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران که در درس زبان عمومی ثبت نام کرده بودند در مورد انگیزش یادگیری زبان و خودتنظیمی تحصیلیشان مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق نسخ? کوتاه شد? فارسی مجموعه آزمون انگیزش و نگرش، نسخه فارسی مقیاس خود تنظیمی یادگیری و نمرات نهایی دانشجویان در درس زبان عمومی بودند. داده های پژوهش بر اساس آمار توصیفی و آمار استنباطی که بر اساس روش مدل معادله های ساختاری و تحلیل رگرسیون مرحله ای تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انگیزش یادگیری زبان به صورت مستقیم و مثبت یادگیری زبان خارجی دانشجویان را پیش بینی می کند و در بین عوامل انگیزش یادگیری، انگیزه تلفیقی و انگیزش ابزاری بهترین پیش بینی کننده های یادگیری زبان بودند. نتایج همچنین نشان دادند که خودتنظیمی تحصیلی به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی کننده یادگیری زبان خارجی دانشجویان است و در بین عوامل خودتنظیمی تحصیلی برنامه ریزی و پرسشگری و تکرار قوی ترین پیش بینی کننده های یادگیری زبان بودند. علاوه بر این نتایج مشخص کردند که انگیزش یادگیری زبان به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی کنند? خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان است و در بین عوامل انگیزش یادگیری زبان، انگیزه تلفیقی، ترغیب والدین و انگیزش ابزاری بهترین پیش بینی کننده های خودتنظیمی تحصیلی بودند.

رابطه میان باورهای خودکارآمدی نگارشی و عملکرد نگارشی در میان دانشجویان آموزش زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم انسانی 1391
    امین هرندی زاده     فرهاد قربان دوردی نژاد

چکیده اگر چه ادبیات موجود در حیطه ی خود کارآمدی نگارشی در پی انجام مطالعات حول محور رابطه ی میان باورهای خودکار آمدی نگارشی و عملکرد نگارشی در میان دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی است، اما در عین حال مطالعات بسیار کمی در این زمینه در ایران انجام پذیرفته است. بنابراین تحقیق حاظر با هدف برآورد رابطه میان باورهای خودکار آمدی نگارشی و عملکرد نگارشی در میان دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی پایه گذاری گردید. برای نیل به این هدف، گروهی صدو چهل نفره از دانشجویان سطح پیشرفته رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه فردوسی مشهد در این تحقیق شرکت داده شدند. سپس به منظور گردآوری داده ها، پرسشنامه خودکارآمدی نگارشی میان دانش آموزان توزیع گردید. در این مرحله از شرکت کنندگان در تحقیق خواسته شد تا به نگارش انشایی با موضوعی خاص و با کمیت یکصد کلمه مبادرت ورزند. بعد از فراهم آوردن داده ها، محقق با استفاده از ابزار راهنمای نمره دهی، نسخه های مکتوب را تصحیح کرد. این داده ها در مرحله بعد با استفاده از روشهای تحلیل آماری داده ها مانند میانگین، انحراف معیار و آزمون تی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی رابطه میان باورهای خودکار آمدی نگارشی و عملکرد نگارشی، تحلیل های همبستگی انجام پذیرفت. برای یافتن میزان پیش بینی عملکرد نگارشی توسط عوامل تشکیل دهنده ی پرسشنامه خودکار امدی، یک تحلیل رگرسیون انجام پذیرفت و عامل "دقت"، مهمترین عامل پیش بینی کننده شناخته شد. همچنین نتایج بیانگر رابطه ای مثبت اما نچندان قابل توجه میان دو متغیر تحقیق میباشند.

بررسی تأثیر کمال گرایی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی با میانجیگری عامل اضطراب کلاس زبان خارجه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم انسانی 1390
    امیرحسین فرجادنسب     فرهاد قربان دوردی نژاد

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کمال گرایی بر پیشرفت دانش آموزان پایه سوم متوسطه در درس زبان انگلیسی با میانجیگری عامل اضطراب کلاس زبان خارجه بوده است. بدین منظور تعداد 239 دانش آموز (110 پسر و 129 دختر) پایه سوم متوسطه شهرستان چناران انتخاب شده و میزان کمال گرایی و اضطراب کلاس زبان خارجه ی آن ها با استفاده از مقیاس کمال گرایی (aps-r) و مقیاس اضطراب کلاس زبان خارجه (flcas) مورد سنجش قرار گرفت. از نمره ی امتحان زبان انگلیسی پایان سال دانش آموزان به عنوان مشخصه ی پیشرفت زبان انگلیسی آن ها استفاده گردید. نتایج پژوهش رابطه ی معناداری بین کمال گرایی و میزان پیشرفت زبان انگلیسی دانش آموزان نشان نداد (f = .515, p > .05)، هر چند که دانش آموزانی که دارای کمال گرایی منفی بودند، میانگین نمره ی زبان پایین تری داشتند. همچنین طبق یافته های تحقیق اضطراب کلاس زبان خارجه دارای رابطه ی معنادار و منفی با میزان پیشرفت زبان انگلیسی بود (r = -.357, p < .01). نتایج تحلیل آنووای یک سویه نشان دهنده ی رابطه ی معنادار بین کمال گرایی و اضطراب زبان خارجه بود، به شکلی که دانش آموزان دارای کمال گرایی منفی، در مقایسه با دانش آموزان دارای کمال گرایی مثبت و غیرکمال گرا، میزان اضطراب بیشتری داشتند.تفاوت های جنسیتی دانش آموزان بر میزان پیشرفت زبان انگلیسی و اضطراب آن ها تأثیری نداشت، امّا نتایج نشان داد که تفاوت معناداری از نظر میزان کمال گرایی بین دانش آموزان دختر و پسر وجود داشته و میزان کمال گرایی دختران بیشتر از پسران است (t = -3.920, p = .000). فرضیه ی مربوط به نقش میانجی گری عامل اضطراب کلاس زبان خارجه بر رابطه ی بین کمال گرایی و پیشرفت زبان انگلیسی دانش آموزان نیز مورد تأیید قرار نگرفت.

the impact of morphological awareness on the vocabulary development of the iranian efl students
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم انسانی 1392
    ایلر خدیور     فرهاد قربان دوردی نژاد

this study investigated the impact of explicit instruction of morphemic analysis and synthesis on the vocabulary development of the students. the participants were 90 junior high school students divided into two experimental groups and one control group. morphological awareness techniques (analysis/synthesis) and conventional techniques were used to teach vocabulary in the experimental groups and control group respectively. the results of anova revealed a statistically significant difference in post-assessment vocabulary test scores for the three groups (f = 59.02, p = .00), where the mean score of the two experimental groups were found to be significantly higher than that of the control group. the results also indicated that the mean of experimental group 1 and experimental group 2 put together was significantly different from the mean of conventional group (tc = 10.86 > t? = 2.49).

نقش تدریس فکورانه و سبک تدریس معلمان زبان ایرانی در پیشرفت درسی زبان انگلیسی دانش آموزان آنها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392
    مینو رشوند     فرهاد قربان دوردی نژاد

تدریس فکورانه و سبک های تدریس به عنوان عوامل اصلی در پیشرفت حرفه تدریس محسوب می شوند. از آنجائیکه معلمان زبان خارجی با سطح بالای تدریس فکورانه و سبک های تدریس مناسب می توانند به طور موثرتری تدریس کنند، این مطالعه به منظور بررسینقش تدریس فکورانه و سبک تدریس معلمان زبان ایرانی در پیشرفت درسی زبان انگلیسی دانش آموزان آنها انجام شده است. برای تحقق این امر، 70 معلم سطح متوسطه استان قزوین (سوم دبیرستان) در این مطالعه شرکت کردند. دو پرسشنامه ی تدریس فکورانه وترجیحات سبک تدریس در میان معلمان توزیع شد و همچنین لیست نمرات نهایی دانش آموزان هر معلم برای جمع آوری داده ها گرفته شد. داده ها توسط ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه و رگرسیون لوجیستیک تحلیل شدند. نتیجه ی ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه ی معناداری بین تدریس فکورانه و ترجیحات سبک تدریس معلمان وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن بود که از 6 جزء تدریس فکورانه ی معلمان، عوامل عاطفی و اخلاقی می تواند به طور معناداری سبک تدریس معلمان را پیش بینی کند. نتیجه ی تحلیل رگرسیون لوجیستیک حاکی از آن بود که بین عوامل تدریس فکورانه ی معلمان و سبک تدریس آنها، عامل اول می تواند دستاوردهای بچه ها پیش بینی کند و نهایتا نتیجه ی تحلیل رگرسیون لوجیستیک دوم نشان داد که در میان عوامل تدریس فکورانه، عامل فرآشناختی می تواند به طور معناداری دستاوردهای بچه ها را پیش بینی کند.

بررسی رابطه بین خودمختاری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی با میانجیگری اضطراب کلاس زبان خارجه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم انسانی 1393
    رقیه مرادیان احمدآباد     فرهاد قربان دوردی نژاد

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خود مختاری و میزان پیشرفت دانش آموزان پایه سوم متوسطه در درس زبان انگلیسی در شهرستان تکاب با میانجی گری عامل اضطراب کلاس زبان خارجه است . بدین منظور تعداد 400 دانش آموز ( 187 پسر و 213 دختر) پایه سوم متوسطه در این تحقیق شرکت کردند و میزان خود مختاری و اضطراب کلاس زبان خارجه آنها با استفاده از مقیاس خودمختاری و مقیاس اضطراب کلاس زبان خارجه مورد سنجش قرار گرفت. از نمره ی امتحان زبان انگلیسی پایان سال دانش آموزان به عنوان شاخص پیشرفت زبان انگلیسی آنها استفاده گردید. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل همبستگی، رابطه معنا دار ومثبتی بین خودمختاری و میزان پیشرفت زبان انگلیسی دانش آموزان یافت شد. همچنین طبق یافته های تحقیق ، اضطراب کلاس زبان خارجه دارای رابطه ای معنا دار و منفی با میزان پیشرفت زبان انگلیسی است. در آخر ، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه برای بیان عملکرد خود مختاری در پیش بینی میزان پیشرفت زبان انگلیسی بعد از کنترل تاثیر میانجی گری اضطراب ، استفاده شد . فرضیه مربوط به نقش میانجی گری عامل اضطراب کلاس زبان خارجه بر رابطه بین خود مختاری و پیشرفت زبان انگلیسی دانش آموزان مورد تایید قرار گرفت .

بررسی رابطه بین گرایش به تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میانجیگری هوش هیجانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    فرهاد نوری زاده     فرهاد قربان دوردی نژاد

یادگیری زبان خارجه که در آن زمینه ذهنی و تفاوت های فردی فراگیران از اهمیت بالایی برخوردار است، فرآیندی پیچیده ودشوار در نظر گرفته می شود که با عوامل عاطفی و عقلانی رابطه تنگاتنگی دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان گرایش به تفکر انتقادی وموفقیت دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهرستان مشگین شهر در درس زبان انگلیسی با میانجیگری عامل هوش هیجانی بوده است. بدین منظور تعداد 264 نفردانش آموز (145 پسر و119 دختر) پایه سوم متوسطه انتخاب شده و میزان گرایش به تفکر انتقادی و هوش هیجانی آنان به ترتیب با استفاده از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس و پرسشنامه هوش هیجانی تجدید نظر شده شات مورد سنجش قرار گرفت. از نمره امتحان زبان انگلیسی پایان سال دانش آموزان به عنوان مشخصه پیشرفت تحصیلی در درس زبان انگلیسی آنان استفاده گردید. نتایج پژوهش رابطه معناداری بین گرایش به تفکر انتقادی و ابعاد آن یعنی تعهد، بالندگی، شادکامی با میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی نشان داد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن بود که هوش هیجانی می تواند به عنوان یک عامل میانجی در رابطه بین گرایش به تفکر انتقادی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی عمل کند.

تاثیر آموزش با کمک کامپیوتر بر قابل فهم بودن تلفظ زبان انگلیسی دانش آموزان ایرانی دوره اول متوسطه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم انسانی 1393
    عاطفه باباتبار ملکشاه     فرهاد قربان دوردی نژاد

پژوهش حاضر تاثیر آموزش با کمک کامپیوتر بر قابل فهم بودن تلفظ زبان انگلیسی دانش آموزان ایرانی دوره اول متوسطه را بررسی کرده است. نمونه تحقیق 30 دانش آموزان کلاس سوم ، که براساس تست نلسون همگن بودند.آنها به دوگروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. یک مربی، تلفظ زبان انگلیسی را به هر دو گروه آموزش داد. آموزش به کمک کامپیوتر برای گروه تجربی و روش سنتی برای گروه کنترل استفاده شد. دو گروه بعد از آموزش، در قالب آزمون پیشرفت و آزمون تلفظ ،تست پس آزمون دادند. نتایج نمونه آزمون های t مستقل نشان داد که تفاوت های معنی داری بین دو گروه در آزمون پیشرفت (t=1.17, ? > .05) و در آزمون تلفظ (t=1.54, ? > .05) وجود ندارد، امامیانگین نمرات گروه تجربی در هر دو پس آزمون، بالاتر از میانگین نمرات گروه کنترل بود. بنابراین نتیجه گرفته شد که تحقیقات بیشتری نیاز است تا تاثیر استفاده از آموزش به کمک کامپیوتر بر قابل فهم بودن تلفظ زبان انگلیسی دانش آموزان دوره اول متوسطه را بررسی کند.