نام پژوهشگر:

نرگس اسکندری روزبهانی

the effect of aqueous extract of garlic on formalin-induced pain in male rats
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده دامپزشکی 1392
    نرگس اسکندری روزبهانی     جواد ساجدیان فرد

چکیده اثر عصاره آبی سیر بر درد ناشی از آزمون فرمالین در موش صحرایی نر به کوشش نرگس اسکندری روزبهانی زمینه و هدف: گیاه سیر از خانواده لیلیاسه و گونهallium sativum بومی آسیای میانه بوده و از دوران ،باستان تاکنون به خواص درمانی متفاوت آن مثل: کاهندگی قندخون، کلسترول خون، فشار خون، اثرات مفیدآن بر دستگاه قلبی عروقی و بیماریهای انعقادی خون، اثرات آنتی اکسیداتیو، درمان بیماریهای تنفسی وگوارشی، اثرات ضد انگلی، ویروسی، باکتریایی و قارچی پی برده شده است. از طرفی، در تسکین دردهای روماتیسمی هم کاربرد داشته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد دردی عصاره آبی این گیاه در مدل آزمون فرمالین به عنوان مدل تجربی درد حاد و مزمن شیمیایی است. روشها: مطالعه بر روی 42 موش صحرائی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 30± 250 گرم انجام شد. برای مطالعه درد از آزمون فرمالین با تزریق فرمالین 2.5% به کف پای عقبی موش و بررسی رفتارهای درد به مدت یک ساعت استفاده شد. عصاره آبی سیر، به روش له نمودن و فیلتر کردن حبه های ریشه سیر و تهیه در دوزهای 5 و 2.5 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش تزریق داخل صفاقی و اثر ضد دردی آن با آزمون فرمالین بررسی شد. همچنین اثر ضد دردی عصاره آبی با روش تزریق داخل صفاقی و روش خوراکی با دوز 5 میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در مدت زمان 30 دقیقه قبل از آزمون فرمالین بررسی گردید. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره آبی سیر در مقادیر و روشهای تجویز مختلف علی رغم اثرگذاری در همه موارد بیشترین اثر را با میزان 2.5 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و درمدت زمان 15 دقیقه قبل از تست فرمالین داشته است. نتیجه گیری: عصاره آبی سیر به مقدار 2.5میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در مدت زمان 15 دقیقه اثر ضد دردی خوبی در آزمون فرمالین در هر دو فاز حاد و مزمن ایجاد میکند که برای مقایسه با ضددردهای شناخته شده باید آزمونهای تکمیلی انجام شود. همچنین برای ارتباط اثر ضد دردی با ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه و مکانیسم عمل ضد دردی آنها به انجام مطالعات بیش تری نیاز است. کلمات کلیدی: سیر، درد، آزمون فرمالین، موش صحرایی