نام پژوهشگر:

رقیه نوراله اوغلی

a study on construction of iranian life tables: the case study of modified brass logit system
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391
    رقیه نوراله اوغلی     غدیر مهدوی

چکیده ندارد.