نام پژوهشگر:

شیما سخایی

an investigation about the relationship between insurance lines and economic growth; the case study of iran
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391
    شیما سخایی     آتوسا گودرزی

مطالعات قبلی بازار بیمه را به صورت کلی در نظر می گرفتند اما در این مطالعه صنعت بیمه به عنوان متغیر مستفل به بیمه های زندگی و غیر زندگی شکسته شده و هم چنین بیمه های زندگی به رشته های مختلف بیمه ای که در بازار بیمه ایران سهم قابل توجهی دارند تقسیم میشود. با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی داده های برای دوره های 48-89 از مراکز ملی داده جمع آوری شد سپس با تخمین مدل خود بازگشتی برداری همراه با تعدادی از تست های سری زمانی مانند تست ریشه واحد،تست همبستگی و تست رابطه ی علیت،تابع واکنش-پاسخ و تجزیه واریانس خطاهای پیش بینی شده،نتایج حاصله نشان دادند که بیمه های عمر یا زندگی رابطه ی مثبت و مستقیمی با رشد اقتصادی دارند ولی این نتیجه در مورد بیمه های غیر زندگی صدق نکرد.