نام پژوهشگر:

پرویز اسدی

ارزشیابی برنامه زمانبندی کاهش تشریفات گمرکی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380
    پرویز اسدی     عبدالکریم پاک

هدف اصلی از تحقیق خاضر یافتن علل زیربنایی طولانی بودن تشریفات گمرکی ناشی از اجرای برنامه زمانبندی کاهش تشریفات گمرکی قبلی و ارائه راه حل موثر و مطلوب بمنظور تقلیل تشریفات میباشد. نتایج این تحقیق از نظر گمرک ایران را میتوان بصورت خلاصه چنین آورد: 1-جلوگیری از اتلاف نیروی انسانی سازمان (علاوه بر نیروی انسانی مراجعان)، 2-افزایش راندمان و اثربخشی فعالیتهای گمرکات تجاری که مهمترین واحدهای اجرایی سازمان گمرک میباشد. 3-بهبود روحیه کارکنان از طریق افزایش بازدهی واحدی که در آن خدمت مینمایند و کاهش اعتراضات بیمورد صاحبان کالا به کوتاهی آنان در انجام وظایف محوله. 4- بهبود روابط کارمندان با یکدیگر و با مسئولان در گمرکات اجرایی. 5-افزایش توانایی مدیریت سازمان در ایجاد تخول مطلوب در سازمان با اطلاع از امکانات موجود و آگاهی از علل عدم موفقیت طرح قبلی که موجب ترس و وحشت مدیران از اجرای برنامه های کاهش تشریفات گمرکی و حذف مراحل زائد گردیده است.

بررسی شیوع پریودنتیت موضعی جوانان دردانش آموزان 15 و 16 ساله دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر صنعتی البرز و الوند قزوین
   پایان نامه 0 1382
    پرویز اسدی     جلال الدین حمیصی

بررسی شیوع پریودنتیت موضعی جوانان (‏‎j.p‎‏) در دانش آموزان 15 و 16 ساله دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر صنعتی البرز و الوند. در این بررسی نشان داد که در جنس مونث کمترین شایعات دیده شده است.