نام پژوهشگر: جواد تاجیک

بررسی شیوع سرمی آنتی بادی ضد بروسلا در اسبان عرب استان یزد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده دامپزشکی 1393
  ملیحه رفیعی شهر بابکی   جواد تاجیک

بروسلوز یک بیماری زئونوز بسیار مهم است که تعداد زیادی از حیوانات را درگیر می¬کند. بروسلا آبورتوس و بروسلا سوئیس برای اسب بیماری ¬زایی دارند، اما هیچ گونه¬ای از بروسلا در اسب سازگار نشده است. اسب¬های آلوده معمولاً با بروسلا آبورتوس درگیر می¬شوند، اگرچه آلودگی با بروسلا سوئیس نیز گزارش شده است.از لحاظ کلینیکی این بیماری یک یا چند علامت موضعی در بورس¬ها، تاندون¬ها و مفاصل ایجاد می¬کند. این مطالعه بر روی 100 اسب نژاد عرب که به صورت تصادفی در استان یزد انتخاب شدند، صورت گرفت تا شیوع آنتی بادی ضدبروسلا و تأثیر عواملی نظیر سن و جنس بر آن بررسی گردد. پس از اخذ نمونه خون از ورید وداج و جداسازی سرم، وجود آنتی بادی ضد بروسلا در نمونه¬های سرمی بوسیله روش¬های رزبنگال و الایزا بررسی گردید. بر اساس نتایج مطالعات حاضر در 10 نمونه آنتی¬بادی ضد بروسلا به روش الایزا شناسایی گردید، اما درآزمایش رزبنگال همه نمونه¬ها از لحاظ آگلوتیناسیون منفی بودند. علائم بالینی ابتلا به بروسلوز در هیچکدام از اسبان مورد بررسی مشاهده نگردید. از نظر نسبت دام-های دارای آنتی بادی ضد بروسلا تفاوت معنی داری بین دو جنس و نیز بین گروه¬های سنی مختلف اسبان مشاهده نگردید.

بررسی تاثیر استرس حمل و نقل بر روی برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون و ارتباط آنها با هورمون گالانین در سرم خون بز رائینی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده دامپزشکی 1393
  بهداد صاحبی سرخ آبادی   جواد تاجیک

بررسی تاثیر استرس حمل و نقل بر روی برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون و ارتباط آنها با هورمون گالانین در سرم خون بز رائینی ده رأس بز نژاد کشمیر ایرانی ( رایینی ) 5 بز نر و 5بز ماده غیر آبستن انتخاب شدند. در روز اول در ساعت 8 صبح و بعد از 3 ساعت گرسنگی در ساعت 11 نمونه¬ها جمع آوری شد. در روز دوم همچنین در ساعت 8 صبح و پس از حمل و نقل 3 ساعته توسط خودرو نمونه خون¬ها گرفته شد. نمونه خون نهایی 24 ساعت پس از حمل و نقل گرفته شد. پارامترهای خونی و غلظت سرمی گالانین، گلوکز، تری¬گلیسرید، کلسترول و hdl کلسترول مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون repeated measures analysis of variance انجام شد. تفاوت در سطح p <0/05 معنی دار در نظر گرفته شد. هیچ تغییر قابل توجهی در غلظت های سرمی گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول و hdl کلسترول وجود نداشت. گالانین به دنبال گرسنگی در روز اول افزایش معنی داری از خود نشان داد وبعد از آن در نرها کاهش ودر ماده¬ها افزایش خفیفی پیدا کرد. استرس حمل و نقل باعث کاهش معنی داری در هماتوکریت، تعداد کل گلوبول¬های سفید و قرمز خون و به دنبال آن در 24 ساعت افزایش معنی داری یافت. تعداد لنفوسیت¬ها و ائوزینوفیل¬ها در طی حمل و نقل کاهش معنی داری از خود نشان داد و تعداد نوتروفیل¬ها افزایش گذرایی طی حمل و نقل از خود نشان داد.

بررسی تاثیر استرس حمل و نقل بر روی برخی پارامتر های بیوشیمیایی سرم خون و ارتباط آنها با هورمون های تیروئیدی و کورتیزول در سرم خون بز رائینی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده دامپزشکی 1394
  رضا اشتراکی   جواد تاجیک

ده رأس بز نژاد کشمیر انتخاب شدند. در روز اول در ساعت 8 صبح و بعد از 4 ساعت نمونه های خون گرفته شد. روز دوم ساعت 8 صبح و پس از حمل و نقل توسط خودرو خون گرفته شد. نمونه خون نهایی 24 ساعت پس از حمل گرفته شد. اندازه گیری هورمون های تیروئیدی و کورتیزول به وسیله کیت شرکت مونوباند آمریکا انجام شد. میزان nefa bhba سرم به روش آنزیمی و اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. میزان t3 کاهش معنی داری در روز اول داشت و بقیه تغییرات معنی دار نبود. مقدار t4 سرم بین نمونه گیری دوم و سوم افزایش معنی داری را نشان داد. میزانft3 وft4 تغییر معنی داری نشان نداد.میزان nefa در فاصله نمونه گیری دوم سوم افزایش یافته بود که در مقایسه با نمونه گیری قبلی تفاوت معنی داری داشته است. میزان bhba تغییر معنی داری نداشت. میزان کورتیزول در اثر حمل افزایشی معنی دار داشت

ردیابی سرولوژیک آنتی بادی بر علیه ویروس آنفلوانزای طیور تحت تیپ h9n2 در گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه شهر اهواز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده دامپزشکی 1394
  دانیال سلطانی   هادی توکلی

چکیده: ردیابی سرولوژیک آنتی بادی بر علیه ویروس آنفلوانزای طیور تحت تیپ h9n2 در گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه شهر اهواز ویروس آنفلوانزا a یک پاتوژن با واگیری بسیار بالا می باشد که از طیف وسیعی از حیوانات جدا گردیده است. ویروس h9n2 از بسیاری از گونه های پرندگان در سراسر ایران جدا شده است. به منظور ارزیابی شیوع آنتی بادی بر علیه ویروس آنفلوانزای تحت تیپ h9n2 در گاومیش، از 80 رأس دام که در کشتارگاه شهر اهواز کشتار شدند(در دو فصل تابستان و زمستان و در هر فصل 40 گاومیش) نمونه خون اخذ گردید. حضور آنتی بادی علیه آنتی ژن h9n2 به وسیله ی آزمون ممانعت از هماگلوتیناسیون(hi) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 14 گاومیش(10 نر و 4 ماده) دارای آنتی بادی علیه تحت تیپ h9n2 می باشند. از نظر نسبت دام های دارای آنتی بادی، بین دو جنس و گروه های سنی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. شیوع این نوع آنتی بادی در گاومیش دارای یک الگوی فصلی داشت بطوریکه تمامی موارد مثبت در فصل زمستان بود(05/0p<). تحقیقات بیشتر در خصوص نقش گاومیش در انتقال و شیوع تحت تیپ h9n2 در پرندگان و سایر گونه ها مورد نیاز می باشد.

ارزیابی اثر داروی انروفلوکساسین بر فرایند آنژیوژنز با استفاده از مدل غشاء کوریوآلانتوئیک جنین ماکیان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده دامپزشکی 1394
  مهدی زینلی   جواد تاجیک

چکیده به منظور ارزیابی تأثیر داروی انروفلوکساسین بر روی فرایند آنژیوژنز، تخم مرغ های نژاد راس (میانگین وزن 4±55 گرم) انکوبه شدند. در روز چهارم انکوباسیون، یک پنجره ی 5/1×1 سانتی متری در محور طولی ایجاد شد و تخم مرغ ها به دو گروه تقسیم شدند (7 تخم مرغ در هر گروه). در روز 7، انروفلوکساسین (mg/ky egg weight 10) در گروه درمان، روی پرده کوریوآلانتوئیک تلقیح شد و گروه کنترل pbs دریافت کردند. سه روز پس از تلقیح، آنژیوژنزیس ارزیابی شد. گروه درمان در مقایسه با گروه کنترل مشخصاً، منطقه عروقی، تعداد عروق و vascular complexity کمتر و lacunarity بیشتری داشت (p< 0/05). بر اساس نتایج، انروفلوکساسین دارای اثر مهاری بر روی آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک است. کلیدواژه: انروفلوکساسین، آنژیوژنز، کوریوآلانتوئیک، ماکیان. چکیده به منظور ارزیابی تأثیر داروی انروفلوکساسین بر روی فرایند آنژیوژنز، تخم مرغ های نژاد راس (میانگین وزن 4±55 گرم) انکوبه شدند. در روز چهارم انکوباسیون، یک پنجره ی 5/1×1 سانتی متری در محور طولی ایجاد شد و تخم مرغ ها به دو گروه تقسیم شدند (7 تخم مرغ در هر گروه). در روز 7، انروفلوکساسین (mg/ky egg weight 10) در گروه درمان، روی پرده کوریوآلانتوئیک تلقیح شد و گروه کنترل pbs دریافت کردند. سه روز پس از تلقیح، آنژیوژنزیس ارزیابی شد. گروه درمان در مقایسه با گروه کنترل مشخصاً، منطقه عروقی، تعداد عروق و vascular complexity کمتر و lacunarity بیشتری داشت (p< 0/05). بر اساس نتایج، انروفلوکساسین دارای اثر مهاری بر روی آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک است. کلیدواژه: انروفلوکساسین، آنژیوژنز، کوریوآلانتوئیک، ماکیان.