نام پژوهشگر: الهام رضا توفیقی

شناسایی ویروس اسهال ویروسی گاو با استفاده از نانو ذرات طلا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم 1393
  زهرا حیدری   الهام رضا توفیقی

اسهال ویروسی گاو (bvd) یک عامل بیماری¬زا است که در گاوها ایجاد عفونت می¬کند و اهمیت اقتصادی در جهان دارد. این ویروس موجب خسارت¬های اقتصادی قابل توجه بر صنعت دام¬پروری می¬شود. در این پژوهش با کمک 3 روش متفاوت شناسایی ویروس با نانو ذرات طلا انجام گرفت و شرایط واکنش بهینه شد. این 3 روش شامل نانو ذرات اصلاح نشده، نانو ذرات اصلاح شده به کمک 2 پراب و تک پراب بود. در هر سه روش تغییر رنگ در نمونه های کنترل مثبت با چشم غیرمسلح قابل مشاهده بود. 50 نمونه خون از گاو¬های مشکوک به داشتن عفونت ویروس bvd جمع آوری شد و به طور موازی توسط هر دو روش نانو ذرات طلا و rt-nested multiplex pcr آزمایش شدند. در بین 20 نمونه مثبت اثبات شده با rt-nested multiplex pcr ، تعداد 18 نمونه در روش نانو ذرات اصلاح شده(2 پراب) ، 17 نمونه در روش نانو ذرات اصلاح شده(تک پراب) و 16 نمونه در روش نانو ذرات اصلاح نشده مثبت شدند. حساسیت و ویژگی¬ها روش نانو ذرات اصلاح شده (2 پراب)به ترتیب برابر 90% ، 66/96% و روش نانو ذرات اصلاح شده(تک پرابه) 85% ، 90% و روش نانو ذرات اصلاح نشده برابر 80% و 3/83% می¬باشد. مقایسه دو روش نانو ذرات طلا و rt-nested multiplex pcr نشان داد که روش نانو ذرات طلا حساسیت کمترنسبت به rt-nested multiplex pcr دارد ولی روشی سریعتر، آسانتر و کم هزینه تر است.

تعیین گروه جدایه های اشرشیا کلی مولد اسهال در کودکان در شهر خرم آباد و ارزیابی حضور اشرشیا کلی o157:h7 در نمونه ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم پایه 1394
  فاطمه عزیزی   محمد رعایایی

اسهال به عنوان یک اختلال گوارشی و از عوامل رایج در مرگ و میر کودکان کشورهای در حال توسعه می باشد. در میان پاتوژن های باکتریایی اشرشیا کلی مولد اسهال (dec) یکی از مهم ترین عوامل اسهال اندمیک و اپیدمیک در سطح جهان است. هدف از تحقیق حاضر، تشخیص مولکولی گروه های اشرشیا کلی مولد اسهال در کودکان به روش multiplex pcr و ارزیابی حضور اشرشیا کلی o157:h7 در نمونه ها است. روش کار: در سال 1393 (اردیبهشت تا آذر)، برای مطالعه مقطعی به منظور جداسازی اشرشیا کلی-های مولد اسهال، نتایج کشت مدفوع 578 کودک زیر 10 سال مراجعه کننده (311 پسر، 267 دختر) به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد، بررسی شد. ابتدا نمونه ها در محیط کشت مک کانکی آگار کشت داده شدند و سپس کلنی های صورتی رنگ (لاکتوز مثبت) در محیط کشت emb آگار کشت داده شدند، به منظور ارزیابی حضور اشرشیا کلی o157:h7 ، نمونه ها در محیط سوربیتول مک-کانکی حاوی سفکسیم و تلوریت پتاسیم نیز کشت داده شدند. تایید هویت جدایه های اشرشیا کلی با انجام تست های بیوشیمیایی افتراقی انجام گردید. نتایج: از 578 نمونه مدفوع جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال، 186 جدایه اشرشیا کلی مولد اسهال تشخیص داده شد، سپس سروگروه اشرشیا کلی های انتروپاتوژن بررسی شد که در 23 نمونه epec جدا شد و بیشترین سروگروه مربوط به سروگروه iv بود. در نهایت 186 جدایه توسط روش multiplex pcr جهت تعیین گروه جدایه های اشرشیا کلی های مولد اسهال ( 4 پاتوتایپ etec ( enterotoxigenic escherichia coli)، epec ( enteropathogenic escherichia coli)، eiec( enteroinvasive escherichia coli) و stec( shiga toxin-producing escherichia coli) ) برای تشخیص ژن های lt ، st ، bfpa ، eaea، stx1، stx2 و ial مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین گروه جدا شده در بین 4 پاتوتایپ etec، epec ، eiec و stec مورد بررسی به ترتیب، etec با 15درصد، epecبا 14 درصد، stec با 7/9 درصد و eiecبا 83/4 درصد بودند. در هیچکدام از جدایه ها سروتیپ اشرشیا کلی o157:h7یافت نشد. بر اساس نتایج بدست آمده می-توان بیان کرد که 4 پاتوتایپ مورد بررسی از عوامل مهم ابتلا به اسهال در کودکان می باشند و بایستی برای شناسایی آن ها از روش-های نوینی بهره گرفت.