نام پژوهشگر: احسان روشن نیا

مبانی فقهی اقتصاد مقاومتی و تاکید بر تولید داخلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393
  احسان روشن نیا   محمدعلی راغبی

نظریه اقتصاد مقاومتی که سعی دارد اصول و شاکله اصلی اقتصاد کشور را شکل دهد و امروزه توسط ولی فقیه جامعه اسلامی مطرح شده است، مبتنی بر مبانی نورانی فقه اسلامی و قواعد فقهی مختلف و آیات قران کریم و روایات پیشوایان معصوم علیهم السلام و مکتب اقتصاد اسلامی می باشد که تاکید بسیار دقیقی بر نیروها و توان درونی جامعه اسلامی دارد و در رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایه داری لیبرال و اقتصاد وابسته و مصرف قرار می گیرد، و میتواند راه حل خوبی در کوتاه مدت برای از بین بردن بحران ها و در دراز مدت راه مناسبی است برای تقویت بنیه های اقتصادی جامعه اسلامی باشد. با تکیه بر آن می توان از مشکلات عصر حاضر رهایی یافت. نویسنده در این پژوهش سعی کرده است تا با الهام گیری از فقه شیعه و آیات و روایات برای تحقق نظریه اقتصاد مقاومتی راهکارهایی را که در پایداری و بقای جامعه تاثیر بسزایی دارد، از جمله: نفی ضرر به دیگران، قدم نهادن در مسیر عزت و استقلال جامعه اسلامی و زیر بار سلطه مستکبران نرفتن، پیمودن راه عدالت اجتماعی ، جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع، تاکید بر ماکیت خصوصی مسائلی است که شارع مقدس اسلام در راستای فعالیت های اقتصادی مقاوم بیان فرموده است.