نام پژوهشگر:

مرضیه پوربافرانی

اوراسیاگرایی روسی و همگرایی در منطقه اوراسیای مرکزی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393
    مرضیه پوربافرانی     علیرضا کوهکن

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تغییرات مهمی در نقشه ژئوپلیتیک جهان ایجاد کرد. از جمله این تغییرات شکل گیری منطقه اوراسیای مرکزی است که قبل از آن در حوزه شوروی قرار داشت. پس از فروپاشی شوروی یکی از مباحثی که همواره در فضای سیاسی کشورهای منطقه اوراسیای مرکزی وجود داشته، ضرورت همگرایی منطقه ای بوده است. اما این منطقه با پشت سرگذاشتن دو دهه از استقلال خود هنوز نتوانسته است به همگرایی دست یابد. شکل گیری همگرایی میان این کشورها با همگرایی در یک منطقه معمولی متفاوت است. این کشورها تازه به استقلال رسیده اند و خواهان حفظ استقلال خود می باشند. از یک سو این کشورها هم در حوزه داخلی و هم از خارج با مشکلات و موانع بسیاری مواجه می باشند و از سوی دیگر به همگرایی با دیده تردید می نگرند زیرا ترس از احیای تسلط مجدد روسیه دارند. اما یکی از ایده هایی که برای همگرایی میان کشورهای این منطقه ارائه شده است اندیشه اوراسیاگرایی می باشد.