نام پژوهشگر: محدثه فلاح رودپیشی

تهیه فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فییکوشیمیایی قرص سریع بازشونده دهانی پردنیزولون 10 میلیگرم
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1394
  محدثه فلاح رودپیشی   آرش محبوبی

قرص های سریع باز شونده دهانی (odt = oral disintegration tablets) از جمله سیستم های دارو رسانی هستند که در سه دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و به عنوان جایگزینی برای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این نوع از قرص ها در تماس با بزاق دهان به سرعت باز شده و تبدیل به گرانول های ریز قابل حل می شوند در نتیجه به سادگی بلعیده شده و به راحتی جذب پری گاستریک می گردند. هدف از انجام این پروژه تهیه و ارزیابی فرمولاسیون قرص سریع باز شونده ی پردنیزولون میباشد. میزان پردنیزولون در هر قرص 10 میلیگرماست که برای ساخت آن از سه نوع اَبر بازکننده به نام های کراس کارملوز سدیم،کراس پوویدون، سدیم استارچ گلیکولات، استفاده شده است. بعد از انجام مطالعات پیش فرمولاسیون بر روی پودر داروی مورد نظر مجموعاً21 فرمولاسیون به روش تراکم