نام پژوهشگر: سیف الدین رجبی

the effect of efl teachers beliefs about teaching reading strategies on their students success and motivation in reading comprehension
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده زبانهای خارجی 1393
  معصومه جلالی   حبیب سلیمانی

previous studies regarding teachers’ beliefs have revealed that teachers’ beliefs have influence on their classroom practices. the current study aimed to investigate the effect of teachers’ beliefs about teaching reading strategies on students’ motivation and success in reading comprehension in the context of english teaching as a foreign language in high schools of mazandaran, iran. data were collected through two processes based on two questionnaires and a reading comprehension test. first, 58 english teachers filled out teaching reading strategies questionnaire devised by chou (2008). second, their 382 students simultaneously filled out motivation questionnaire and a reading comprehension test was given to them. the results of the one-way anova and post-hoc scheffe test indicated that the students whose teachers held a high belief about teaching reading strategies showed more motivation than the low and moderate belief groups. and the students whose teachers held moderate belief had more motivation than the low belief group. furthermore, the results of the one-way anova indicated that the same fact is true about students’ success in reading comprehension. on the other hand, the result of the independent t-test indicated that there is not any significant difference between male and female efl teachers’ beliefs about teaching reading strategies and finally, based on the result, the majority of the efl teachers believed that reading strategies are important.

on the teacher-generated v.s. leaner-generated noticing-the-gap activities in language classes
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - پژوهشکده زبان و گویش 1393
  امیر حمزه غلامی رویین تن   حمید غلامی

abstract the purpose of this study is twofold: on the one hand, it is intended to see what kind of noticing-the –gap activity (teacher generated vs. learner generated) is more efficient in teaching l2 grammar in classroom language learning. on the other hand, it is an attempt to determine which approach of the noticing-the-gap- activity is more effective in the long- term retention of grammar. to do so, the different types of noticing-the-gap-activities were categorized into two categories of teacher-generated and learner-generated activities. then, 120 language learners took a pet proficiency test, and thirty students whose scores were one standard deviation below the mean were randomly chosen and divided in two groups; namely, one experimental and one control group. the experimental group received learner-generated activities and the control group was instructed using the teacher-generated activity for thirty days. the result of the t-test showed that the experimental group outperformed the control group in grammar. for test the long-term retention of the grammar, the same achievement test was repeated after three month of the treatment, the result again proved the superiority of learner-generated noticing-the-gap activity over teacher-generated ones. these have some implications for efl in iranian educational system.

تحلیل و بررسی کتاب های درسی امریکن انگلیش فایل و فر کرنرز بر اساس مدل تجدید نظر شده
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - پژوهشکده زبان و گویش 1393
  نازنین قاسمی   سیف الدین رجبی

تحلیل و بررسی کتاب های درسی امریکن انگلش فایل و فر کرنرز بر اساس مدل تجدیدنظر شده بلوم چکیده : در این تحقیق دو کتاب امریکن انگلش فایل و فور کرنرز را بر اساس مدل تجدیدنظر شده بلوم در سال 2001 مورد ارزیابی و بررسی قرار داده ایم. این ارزیابی بر روی تفاوت های (در صورت وجود) بین امریکن انگلش فایل و فور کرنرز بر اساس مدل تجدیدنظر شده بلوم تأکید می کند. مولفه های این تحقیق شامل کتاب های امریکن انگلش فایل و فور کرنرز است. از سری کتاب های امریکن انگلش فایل سه کتاب و از سری کتاب های فور کرنرز سه کتاب موردمطالعه قرارگرفته است، که در هر سری یک کتاب از بخش ساده و ابتدایی، یک کتاب از بخش متوسط و یک کتاب از بخش پیشرفته انتخاب شده است. مهم ترین ابزاری که برای این تحقیق استفاده شده کدگذاری پروژه است که برگرفته از جدول کدگذاری رزمجو و کاظم پور فرد در سال 2012 طراحی شده است که برای کدگذاری، دسته بندی و آنالیز محتوای این دو کتاب مورداستفاده قرارگرفته است. داده های این تحقیق شامل کدگذاری تمرین ها و فعالیت های پایان هر درس در کتاب های امریکن انگلش فایل و فور کرنرز است. بعد از کدگذاری محتوا، ارزیابی برای مشخص کردن یادگیری تمرین های این دو کتاب انجام می شود. سپس تفاوت های بین این دو کتاب بر اساس مدل بلوم جمع آوری می گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از شش بعد شناختی، یک بعد به نام یادآوری اطلاعات واقعی بیشترین تعداد تمرین های این دو کتاب را در برگرفته است. علاوه بر این تحقیق موردمطالعه ما نشان می دهد که بر اساس مدل بلوم بین این دو کتاب تفاوتی وجود ندارد. این بدان معناست که این دو کتاب روند مشابهی از یادگیری را دنبال می کند.