نام پژوهشگر:

ساره پذیرش

synthesis and characterization of some new cyclometalated organoplatinum(ii) complexes containing phosphite ligand
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم پایه 1392
    ساره پذیرش     احمدرضا اسماعیل بیگ

در این تحقیق روشی جهت سنتز یک سری از کمپلکس های پلاتین (ii) حاوی لیگاند های دهنده ی فسفری شامل فسفیت و فسفین ارائه شده است. واکنش پیش ماده ی پلاتین (ii)،trans/cis- [ptcl2(sme2)2] ، با 2 اکی مولار از لیگاند p(oph)3در حلال بنزن کمپلکس1، cis-[ptcl2(p(oph)3)2] را تولید می نماید. جهت سنتز کمپلکس سایکلو متال فسفیتی، کمپلکس 1 با 1 اکی والان واکنشگر ptcl2 در حلال زایلن در شرایط رفلاکس زیر گاز آرگون مورد واکنش قرار داده شد تا کمپلکس2، [pt(c^p)cl(sme2)] به طور خالص تشکیل شود. افزودن 5/0 اکی والان از لیگاندهای دودندانه p^p، p^p=dppf, dppe, dppmبه کمپلکس 2در استون، با انجام واکنش جانشینی به ترتیب کمپلکس های 3، [pt2cl2(c^p)2(µ-dppf)] و 4، [pt (c^p) (dppe)]cl با محصول جانبی و 5، [pt2cl2(c^p)2(µ-dppm)] تشکیل می شوند. همچنین در طی واکنش جانشینی بر روی کمپلکس 2، با1اکی والان از لیگاندهای دو دندانه p^p= dppe,dppm در استون به ترتیب کمپلکس های 4، [pt(c^p)(dppe)]cl و 6، [pt (c^p)(dppm) ]cl بدست می آیند. این سری از کمپلکس ها به طور کامل با استفاده از طیف سنجی nmr (1h, 31p) و تجزیه عنصری شناسایی شده اند.