نام پژوهشگر: فرانک آغاز

: the effect of sericin levels (silk glue protein) on rate of in vitro maturation, fertilization and culture of sheep oocytes
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده کشاورزی 1393
  فرانک آغاز   هادی حجاریان

هدف از آزمایش اول بررسی اثر سطوح مختلف سریسین [0 (control), 0.1, 0.5, 1.0, 2.5 %] افزوده شده به محیط , ivm بر cumulus cell expansion، بلوغ هسته و توسعه متوالی جنین، در گوسفندان نژاد سنجابی در فصل تولید مثلی می باشد. از سرگیری میوز به وسیله خارج شدن اولین پولار بادی اندازه گیری و هم چنین درصد رسیدن جنین های دو سلولی به مرحله کلیواژ و بلاستوسیت نیز به عنوان نشانه ای از میزان شایستگی توسعه اولیه جنین برای هر تیمار به صورت جداگانه ثبت شد. براساس نتایج حاصل نرخ high cumulus expansion ، بلوغ هسته ، کلیواژ و بلاستوسیت در تیمار سوم نسبت به کنترل و سایر تیمار ها به طور معنی داری افزایش یافت. در حالی که غلظت های بالای سریسن اثر منفی بر نرخ high cumulus expansion ، بلوغ هسته ، کلیواژ و بلاستوسیت نشان داند. هدف از آزمایش دوم بررسی اثر مکمل سازی محیط کشت (ksom aa) با سطوح مختلف سریسین [0 (control), 0.1, 0.5, 1.0, 2.5 % برنرخ کلیواژ و بلاستوسیت تولیدی از زایگوت های گوسفند می باشد