نام پژوهشگر: صدیقه جهادی

مقایسه هوش هیجانی، عزت نفس و ناگویی خلقی در زنان با افسردگی اساسی و زنان عادی در شهرستان شاهرود
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  صدیقه جهادی   پرویز شریفی درآمدی

چکیده مقدمه: متغیرهای مختلفی در اختلالات روانی نقش دارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی، عزت نفس و ناگویی خلقی در زنان مبتلا به افسردگی اساسی و زنان عادی انجام گرفت. روش: طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای( پس رویدادی) بود. حجم نمونه آماری شامل 60 زن (30 نفر افسرده اساسی و 30 نفر عادی) که در بهار و تابستان 1393 به ساختمان پزشکان رسول اکرم(ص) و نور در شهرستان شاهرود مراجعه کرده بودند و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس هوش هیجانی شرینگ، عزت نفس کوپر اسمیت، ناگویی هیجانی تورنتو(tas-20) و مقیاس افسردگی بک «bdi» بود. جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متعیری (manova) استفاده شد. نتایج: تحلیل یافته ها نشان داد که بین زنان افسرده اساسی و عادی در سطوح هوش هیجانی، عزت نفس و ناگویی خلقی تفاوت معناداری وجود دارد(p<0/001) نتیجه گیری:نتایج این پژوهش حاکی از ارتباط و اهمیت هوش هیجانی، عزت نفس و ناگویی خلقی در افسردگی است، که می تواند در برنامه های پیشگیرانه و درمانی قابل استفاده باشد واژه های کلیدی: هوش هیجانی، عزت نفس، ناگویی خلقی، افسردگی اساسی.