اثربخشی داستان خوانی بر افزایش خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

نویسندگان

آیدا یحیی زاده

aida yahyazadeh [email protected] عباسعلی حسین خانزاده

abbasali hosseinkhanzadeh [email protected]

چکیده

زمینه و هدف: خواندن یکی از اساسی ترین مهارتهای مورد نیاز در عصر حاضر است. بدیهی است که بروز اختلال در آن میتواند مشکلات زیادی را برای فرد مبتلا ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی داستان خوانی بر افزایش خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی، انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل، بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بودند که تعداد 24 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل، به شیوه تصادفی، جایدهی شدند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از آزمون هوش (وکسلر، 1969)، آزمون رسمی خواندن و نارساخوانی (کرمی نوری و مرادی، 1388)، پرسشنامه خودپنداشت خواندن (آهلووالیا، 1961)، و پرسشنامه نگرش خواندن (مککنا و کر، 1990) استفاده شد. برنامه آموزش داستان، در طی 8 جلسه با مشارکت دانش آموزان به گروه آزمایش آموزش داده شد در حالی که گروه کنترل، آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون نمرات خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن ، نشان داد که با حذف اثر نمره های پیش آزمون، اثر داستان خوانی بر نمره های پس آزمون معنادار است (000/0 >p). تأثیر آموزش بر خرده مقیاس های خودپنداشت خواندن و نگرش به خواندن، با حذف اثر نمره های پیش آزمون معنادار شد (000/0< p). نتیجه گیری: باتوجه به یافته های به دست آمده از این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش یک برنامه کاربردی مانند آموزش مبتنی بر داستان، به عنوان یک رویکرد خلاقانه و جدید، به دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی، می تواند علاقه آنها نسبت به خواندن را برانگیزد و همچنین بسیاری از برداشت های غلط آنها در مورد خودشان را اصلاح کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی داستان خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال نارساخوانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روش داستان‌خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانشآموزان نارسا‌خوان انجام شد.: پژوهش حاضر از نظر روش‌شناسی، یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل، بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بودند که تعداد 24 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادف...

متن کامل

اثربخشی داستان خوانی بر افزایش خود پنداشت و نگرش به خواندن در دانش آموزان مبتلابه نارساخوانی

هدف: خواندن یکی از  مهارت های اساسی و لازم در عصر حاضر است. بدیهی است که بروز اختلال در آن می تواند مشکلات زیادی را برای فرد مبتلا ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی داستان خوانی بر افزایش خود پنداشت و نگرش به خواندن در دانش آموزان مبتلابه نارساخوانی، انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعهٔ نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل، بود. جامعهٔ آماری در این پژوهش شامل...

متن کامل

اثربخشی داستان خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال نارساخوانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روش داستان خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانشآموزان نارسا خوان انجام شد.: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل، بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بودند که تعداد 24 نفر از آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادف...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر مبتلا به نارساخوانی

زمینه و هدف: خواندن یکی از اساسی ­ترین مهارت­ های مورد نیاز در عصر حاضر است. بدیهی است که بروز اختلال در آن می­ تواند مشکلات زیادی را برای فرد مبتلا ایجاد کند. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روش آموزشی دیویس بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر مبتلا به نارساخوانی انجام شد. روش: این پژوهش نیمه­ آزمایشی با طرح پیش­ آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود. نمونه­ای شامل 30 دانش ­آموز نارساخوان پسر پایه...

متن کامل

اثربخشی درمان نوروسایکولوژیکی بر سرعت،صحت و درک خواندن در دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

مقدمه: بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر، نارساخوانی ناشی از اختلال در ساختار و کنش نیمکره های مغزی می‌باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان توانبخشی نوروسایکولوژیکی بر سرعت خواندن، صحت خواندن و درک خواندن در دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی است که از بین دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی 94-93 در شهر جلفا دارای تشخیص نارساخوانی بودند...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مطالعات ناتوانی

جلد ۶، شماره ۱۲، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023