× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

allegories and some other common themes in mathnavi and hadiqat al haqiqa

نویسندگان

علیرضا حاجیان نژاد

دانشیار دانشگاه تهران سرور رباط جزی

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای طاهره خیری

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

چکیده

the 6th and 7th hijri centuries were two of the very brilliant periods of persian language and literature, especially in the field of mystical poetry which emerged and developed by three of iranian-islamic great mystics: sanāie, attar and mowlavi. their same and close understanding and feeling toward god, universe and … resulted in an intellectual system on which realizing the effect of each depends on the understanding of the work, the individuation and the special identity of two others. we would point, in present essay, to some of mowlavie’s derivations and connexions with the thoughts, works and allegories sanāie used in his hadiqa depending on both works of mathnavi and hadiqat al haqiqa. not only in thought but in the manner of his presentation,mowlavi was inspired by sanāie in many cases. the primacy of mercy belongs to sanāie over here and the development to mowlavi. mowlavi expressed the difficulties and the delicacies of mysticism in a popular and very persuasive language, but sanāie’s language in hadiqa, regardless to its literary complexity had its own special features.   .

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر در چارچوب مکتب دستکاری قرار گرفت و با استفاده از تقسیم بندی دوکات (2007) از شیوه های دستکاری، به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش های زیر بود: 1-رایج ترین شیوه دستکاری در دوبله فیلم ها کدام است؟ 2-رایج ترین شیوه دستکاری در زیرنویس فیلم ها کدام است؟ 3-دستکاری در دوبله فیلم ها رایج تر است یا در زیرنویس آن ها؟ این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- مقایسه ای و پیکره ای می باشد. پیکره تحقیق شا...

In this issue of Cell, a study by N. Cho and coworkers provides insight into the role of vascular endothelial growth factor (VEGF) signaling in Drosophila hematopoiesis. Their work suggests that an ancestral function of VEGF was to guide blood cell migration and highlights the conservation of at least one aspect of VEGF signaling during evolution.

ماکروسیکلهای شیف باز از اهمیت زیادی در شیمی آلی و دارویی برخوردار می باشند. این ماکروسیکلها با دارابودن گروه های مناسب در مکانهای مناسب می توانند فلزاتی مثل مس، نیکل و ... را در حفره های خود به دام انداخته، کمپلکسهای پایدار تولید نمایند. در این پایان نامه ابتدا یک دی آلدئید آروماتیک از گلیسیرین تهیه می شود و در مرحله بعدی واکنش با دی آمینهای آروماتیک و یا آلیفاتیک در رقتهای بسیار زیاد منجر به ت...

منطقه ی آسیای مرکزی وقفقاز به عنوان منطقه ای تاریخی و به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم هیدرو کربنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کشورهای این منطقه از عوامل عمده ی بی ثباتی نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی رنج می برند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کشورهای منطقه از نعمت استقلال ناخواسته ای برخوردار شدند که مشکلات فوق را برای آن ها چندین برابر می کرد. در این روند برخی از این...

چکیده: در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی لوبیا قرمز به-صورت تابعی از محتوی رطوبت بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی لوبیا قرمز شامل طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، سطح تصویر شده، حجم، چگالی توده، تخلخل، وزن هزار دانه و زاویه ی استقرار استاتیکی در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی داری دارد. به طوری که با افزایش رطوبت از 54/7 به 12 درصد بر پایه خشک طول، عرض، ضخام...

the ability to speak two languages in the world is a remarkable achievement. there is a good reason to believe that bilingualism is the norm for the majority of people in the world because 70% of the earth’s population are supposed to be bilingual or multilingual. various investigations have shown that the native language impacts foreign word recognition, and this influence is adapted by the de...