رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی ‏دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نویسندگان

مرضیه کریمی

marziyeh karimi phd candidate in educational administration, faculty of education and psychology, kharazmi university, tehran, iran. email: marziyeh.karimi84@gmail.comمرضیه کریمی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، کهکیلویه و بویراحمد، ایران. marziyeh.karimi84@gmail.com

چکیده

مقدمه: با وجود اهمیت تحقق دستاوردها در توسعه کیفی آموزش عالی، به نظر می رسد که در نظام آموزش عالی توجه کافی به این مقوله صورت نپذیرفته‏‏ و مدیریت های دانشگاهی نسبت به میزان تحقق دستاوردهای دانشجویان دانشگاه خود و عوامل تأثیرگذار بر آن، شناخت اندکی دارند، لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با دستاوردهای تحصیلی آنان انجام شد. روش ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی 91 – 90 بود که از این میان 300 نفر ‏ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب شدند.‏‏‏ ابزار پژوهش ‏‏پرسشنامه ی استاندارد تجربیات دانشجویان دانشکده (cseq) ‏بود و ‏برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج: هر سه بعد تجارب دانشگاهی دانشجویان شامل ادراک از کیفیت محیط٬ کیفیت تلاش و انسجام اجتماعی به ترتیب پیش بینی کننده معنادار دستاوردهای تحصیلی آنان است و 43/0 از واریانس دستاوردها را پیش بینی می کند. همچنین بر حسب جنسیت٬ ‏رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی ‏قدرت ابعاد تجارب دانشجویان در پیش بینی دستاوردهای تحصیلی آنان متفاوت است‏ بدین معنا که کلیه ابعاد تجارب دانشجویان زن 31/0 و کلیه ابعاد تجارب دانشجویان مرد 38/0 از واریانس دستاوردها را پیش بینی می کند؛ همچنین کلیه ابعاد تجارب دانشجویان رشته بهداشت 31/٬0 رشته پیراپزشکی‏ ‏38/‏٬0 رشته پرستاری و مامایی 43/0‏، رشته ‏پزشکی ‏22/0 و رشته ‏دندانپزشکی ‏18/0 از واریانس دستاوردها را پیش بینی می کند؛ علاوه بر این کلیه ابعاد تجارب دانشجویان ‏کارشناسی 45/0‏، کارشناسی ارشد 33/0 و دکتری 42/0 از واریانس دستاوردها را پیش بینی می کند. نتیجه گیری: بستر سازی جهت ترغیب دانشجویان علوم پزشکی به مشارکت بیش تر در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی دانشگاه و همچنین تعامل بهتر با کادر اداری، کیفیت تلاش دانشجویان را نیز متأثر خواهد کرد و موجب تحقق دستاورد های ذهنی و غیرذهنی آنان در حد قابل قبولی خواهد شد و میزان پیشرفت آنها را در جهت تحقق اهداف مهم آموزش عمومی، رشد و بهسازی فردی و شایستگی های اجتماعی و حرفه ای، آموزش علوم و تکنولوژی بهبود خواهد بخشید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background and Objective: Learning Strategies includes overt and covert behaviors, which are associated with success in learning. On the other hand, training students who are able to live in environments with diverse values, rapid technological changes, and developments in the socio-cultural complex is one of the unique challenges to a university administrator. Therefore, this study was perfo...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که به روش مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سال آخر(1400 نفر)مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 در دانشگاه فرهنگیان استان فارس بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی تعداد 302 نفر طبق جد...

زمینه و هدف: دانشگاه­ها مسئولیت خطیری در تربیت آموزش و پرورش دانشجویان دارند. راهنمایی و مشاوره دانشجویان جزئی از وظایف اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها به منظور فایق آمدن بر مشکلات قابل پیشگیری و افت تحصیلی ناشی از آن محسوب می گردد. این مطالعه به منظور بررسی دیدگاه دانشجویان در رابطه با نحوه انتخاب اساتید راهنما و حیطه وظایف و دانشجویان تحت نظر آنها انجام شده است.   مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی ...

Background and Objective: Effective teaching is a set of teacher's behaviors that causes educational goals to be obtained and the quality of education to be improved. Students' feedback on teaching as the main stakeholders with tangible information for evaluation of teachers provides special information for the teacher who can take advantage of it to be more effective and improve his or her per...

مقدمه: استاد اساسی ترین عامل برای ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق هدفهای آموزشی است. مسلما شناخت ویژگیهای استاد نمونه و عمل به آن توسط اساتید کیفیت آموزش را ارتقا خواهد داد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ویژگیهای استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شد. روش کار: حجم نمونه برای انجام این مطالعه توصیفی - تحلیلی 240 نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری خوشه ای از دانشجویان دانش...

Introduction: It is important to know the viewpoints of supervisors about different issues and problems in preparing dissertations (as a mandatory course) in general medicine (MD) program such as the objectives of the course, improving learning methods, problems of the practical phase, and their ideas about the course efficacy. This study explores supervisors’ views concerning the thesis proces...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود