بررسی تأثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی بر تبلیغات دهان به دهان با تأکید بر نقش واسطه گری رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک اقتصاد نوین شهرستان شیراز)

نویسندگان

نجمه توکل

n. tavakkol احمد سرداری

a. sardari مصطفی قاضی زاده

m. ghazizadeh

چکیده

بانکداری همیشه به عنوان یک فعالیت ویژه اطلاعاتی شناخته شده است، مخصوصأ در چند دهه اخیر که فناوری اطلاعات به شدت صنعت بانکداری الکترونیکی را تحت تأثیر قرار داده است. پیدایش خدمات بانکداری الکترونیکی، طبیعت خدمات مالی را که به مشتریان ارائه می شود به نحوه گسترده ای تغییر داده است. بانکها از طریق فراهم کردن این خدمات می توانند هزینه قابل ملاحظه ای را صرفه جویی کنند و تعداد شعب و کارکنانی که در بخش صفی وستادی مشغول بکارند را کاهش دهند. به علاوه، توسعه بانکداری الکترونیکی باید باهدف مشتری محوری و توجه به رضایت آنان در نظر گرفته شود تا موجبات وفاداری آنان نیز فراهم گردد، زیرا حفظ و بقای هر سازمانی در گرو مشتریان آن می باشد.در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل مرتبط با پذیرش بانکداری الکترونیکی بر تبلیغات دهان به دهان انجام شده است. مدل بکار رفته در این تحقیق برگرفته از مقاله خلف احمد و دیگران است که متغیرهای برجسته اثرگذار بر تبلیغات دهان به دهان را تعیین می کند. در این پژوهش با استفاده از روش آماری توصیفی و استنباطی به بررسی متغیرهای موثر بر تبلیغات دهان به دهان در حوزه ی بانکداری الکترنیکی پرداخته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رابطه ی معنی داری بین عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (دسترسی مناسب و آسان، امنیت و محرمانه بودن، محتوا و طرح، سرعت) و تبلیغات دهان به دهان با توجه به نقش واسطه ای رضایت و وفاداری مشتریان وجود دارد. اما نتایج تحقیق وجود رابطه معنی داری را بین هزینه مناسب و رضایت تأیید نکرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی بر تبلیغات دهان‌به‌دهان با تأکید بر نقش واسطه‌گری رضایت و وفاداری مشتریان (مورد‌مطالعه: شعب بانک اقتصاد نوین شهرستان شیراز)

Banking has always been known as a specific informational activity, especially in recent decades that information technology has strongly influenced the electronic banking (e-banking) industry. The appearance of e-banking services extendedly changes the base of financial services offered to customers. By providing this service, banks can significantly save costs, and reduce the number of branch...

متن کامل

از زنجیره تأمین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت ، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان

در دنیای رقابتی امروز سازمان‌ها برای ادامه حیات خود نیاز به کسب رضایت و وفاداری مشتریان خود دارند. این امر با برآورده شدن خواسته‌های آن‌ها حاصل می‌شود. افزایش آگاهی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی موجب تمایل مشتریان به مصرف کالا یا خدماتی شده است که از نظر آن‌ها مسائل پایداری از سوی شرکت‌ها، تولیدکننده آن کالا و خدمات بهتر رعایت شده باشد و دارای عملکرد پایدار باشند. شرکت‌ها نیز برای دستیابی به عملکرد ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تأثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک بر تبلیغات دهان به دهان در بانک صادرات

در ایران، در دهه گذشته، تلاش های فراوانی در زمینه استقرار بانکداری الکترونیک صورت گرفت. اما به نظر می رسد، این خدمات مورد استقبال مشتریان واقع نشد و علیرغم سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری، نتایج تحقیقات پیشین نشان دادند که برخی از کاربران به رغم دسترسی به این فناوری ها، از آنها استفاده نمی کنند. لذا هدف این تحقیق پاسخ به این سؤال است که عوامل پذ...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان اراک)

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بانکداری الکترونیکی اعتماد مشتریان است. این تحقیق در بین عوامل مؤثر بر استفاده از بانکداری الکترونیک، تأثیر اعتماد و عوامل جمعیت‌شناختی مشتریان شعب بانک ملی شهرستان اراک، بر تصمیم آن‌ها برای استفاده از خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط همان بانک، مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، که به صورت پیمایشی انجام شده است، 370 نفر از مشتریان بانک ملی شهرستان اراک به ...

متن کامل

ارائه مدلی از تاثیر وابستگی هیجانی مشتریان بر وفاداری عاطفی و تبلیغات دهان به دهان

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائۀ مدل تأثیر وابستگی هیجانی بر وفاداری عاطفی و تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه‌های بدنسازی شهر تهران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری مشتریان با حداقل شش ماه سابقۀ عضویت باشگاه‌های بدنسازی شهر تهران بودند که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای، پنج منطقه از بین مناطق انتخاب شد. از هر منطقۀ منتخب 10 باشگاه و از هر باشگا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
راهبردهای بازرگانی

جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۴۹-۶۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023