اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش

نویسندگان

ایمان ا... بیگدلی

i bigdeli, دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران محمود نجفی

m. najafi, استادیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران الهام اسبقی

e asbaghi, دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران الهه مجدآرا

e majdara, دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر بخشی نوروفیدبک بر کاهش علائم بیش فعالی انجام شد. روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون  با گروه کنترل  بود. بدین منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی نوع مختلط به شیوه نمونه گیری ملاک محور در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و دارونما (15 نفر) به تصادف گمارده شدند. کلیه آزمودنی ها قبل و بعد از درمان با آزمون کامپیوتری tova در دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون)ارزیابی شدند؛ داده ها با روش آماری کواریانس تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد که 50 جلسه  آموزش نوروفیدبک  منجر به بهبود توجه در گروه آزمایش شد. اما در درمان تکانشگری تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: اثربخشی درمان با نوروفیدبک در نارسایی توجه در مقایسه با تکانشگری در کودکان مبتلا به adhd احتمالاً به دلیل درگیری فزونتر فرایندهای عصبی ـ عضوی در توجه نسبت به تکانشگری می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر بخشی نوروفیدبک بر کاهش علائم بیش فعالی انجام شد. روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون  با گروه کنترل  بود. بدین منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی نوع مختلط به شیوه نمونه گیری ملاک محور در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و دارونما (15 نفر) به تصادف گمارده شدند. کلیه آزمودنی ها قبل و بعد از درمان با آزمون کامپیوتری TOV...

متن کامل

کنش وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

مـؤلفه‌های زیربنایی کنش‌وری اجرایی در 18 کودک درمان نشده و 18 کودک درمان‌شده (با دارو) مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/‌فـزون‌کنشی با 18 کـودک بهنجار مقایسه شدند. هـر گروه شامل3 دختر و 15 پسر با دامنه سنی 7 تا 12 سال بود. تمام کودکان به آزمونهای رنگـواژه استروپ (استروپ، 1935)، دسته‌بندی کارتهای ویسکانسین (گرانت و برگ، 1948) و عملکرد مداوم (روزولد، میرسکی، ساراسون، برانسام و بک، 1956) و زیرمقیاس فر...

متن کامل

بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی بود. ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ- ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کودکان مبتلا به نقص توجه – بیش فعالی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات درمانی روان پویا ودرمانگران بهجو بود که از بین آنها با توجه به ملاک های ورود نمونه‌ای به حجم 22 نفرانتخاب و...

متن کامل

واکاوی اثربخشی نوروفیدبک در درمان اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی اختلالی عصبی-تحولی است که چگونگی مدیریت و درمان آن برای والدین و نیز متخصصان حوزه نارسایی‌های تحولی چالش‌انگیز بوده است، در سال‌های اخیر نوروفیدبک یکی از رویکردهای به‌کار رفته در درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی است که موثر بودن آن در حوزه‌ نارسایی‌های تحولی به‌ویژه اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی مجادله‌هایی را به‌ وجود آورده است. هدف پژوهش حاضر معرفی ماهیت، و...

متن کامل

اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

اهداف: این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی انجام شد. روش­ ها: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل همه کودکان با نارسایی توجه /فزون کنشی شهرستان کرج در طی سال تحصیلی 95-1394 بود که 21 نفر از آن‌ها بر حسب شرایط ورود به پژوهش انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و...

متن کامل

اثربخشی بازی‌‌درمانی گروهی بر کاهش علائم اختلال نارسایی توجه کودکان

مقدمه: از میان اختلالات دوران کودکی، اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی، از شایع‌ترین نقائص روان‌شناختی است، که در دوره‌ی کودکی ( قبل از 7 سالگی ) تشخیص داده می‌شود.  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی درمانی گروهی برکاهش علائم اختلال نارسایی توجه در کودکان پسر دبستانی بود.   روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی (طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون) با گروه کنترل بود....

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
روانشناسی بالینی

جلد ۷، شماره ۳، صفحات ۱-۱۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022