تفکیک واحدهای سنگی ناحیه ایران کوه اصفهان با استفاده از الگوریتم تهیه تصاویر طبقه بندی شده داده های ماهواره ای ناحیه

نویسندگان
چکیده

امروزه وجود داده های رقومی ماهواره ای و امکان دسترسی آسان و ارزان به این داده ها و همچنین در دسترس بودن بسته های نرم افزاری پرقدرت برای تجزیه و تحلیل این داده ها، باعث جبران حجم وسیعی از عملیات صحرایی زمین شناسی شده است. یکی از موضوعات مهم زمین شناسی، ترسیم  و تعیین مرز دقیق واحد های زمین شناسی است، در این مقاله با هدف تهیه نقشه طبقه بندی شده واحدهای سنگی منطقه  و جداسازی مرز دقیق واحد های مختلف ناحیه ایران کوه(شامل معادن باما واقع در 25 کیلومتری جنوب غرب اصفهان) با استفاده از روش های سنجش از دور، ابتدا پردازش ها و تصحیحات لازم بر روی داده های این منطقه صورت گرفته و سپس با به کارگیری انواع مختلف طبقه بندی مناسب ترین الگوریتم برای تهیه نقشه کلاس های مختلف واحد های سنگی در منطقه ارائه شده و در نهایت این نقشه برای محدوده پژوهش تهیه شده است. در الگوریتم ذکر شده، با به کارگیری تکنیک mnf  و همچنین تعیین پیکسل های خالص و سپس به کارگیری نمایش گر n  بعدی تصویر طبقه بندی شده منطقه تهیه شده است. سپس با استفاده پردازش های نهایی از جمله اجرای فیلتر clump  بر روی این تصویر برای انتقال پیکسل های حد واسط به درون کلاس ها و واضح تر شدن مرز کلاس ها تصویر نهایی به عنوان نقشه واحدهای سنگی منطقه تهیه شده است. با مقایسه این نقشه با مرز واحدهای سنگی ارائه شده در نقشه زمین شناسی منطقه که از طریق استفاده از عکس های هوایی و پیمایش های صحرایی تهیه شود و همچنین مقایسه با ترکیب های رنگی دیگر از منطقه صحت و دقت عملیات قابل تأیید است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تفکیک واحدهای سنگی ناحیه ایران‌کوه اصفهان با استفاده از الگوریتم تهیه تصاویر طبقه‌بندی شده داده‌های ماهواره‌ای ناحیه

امروزه وجود داده‌های رقومی ماهواره‌ای و امکان دسترسی آسان و ارزان به این داده‌ها و همچنین در دسترس بودن بسته‌های نرم‌افزاری پرقدرت برای تجزیه و تحلیل این داده‌ها، باعث جبران حجم وسیعی از عملیات صحرایی زمین‌شناسی شده است. یکی از موضوعات مهم زمین‌شناسی، ترسیم  و تعیین مرز دقیق واحد‌های زمین‌شناسی است، در این مقاله با هدف تهیه نقشه طبقه‌بندی شده واحدهای سنگی منطقه  و جداسازی مرز دقیق واحد‌های مختل...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی تأثیر باند حرارتی و الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی (مطالعه موردی: کاشان)

امروزه داده­های سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطلاعات برای مطالعه پوشش زمین و کاربریهای اراضی می­باشند. این تصاویر بدلیل ارائه اطلاعات به هنگام، تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان پردازش در تهیه نقشه­های کاربری از اهمیت بالایی برخودارند. مشخص کردن موقعیت هر کاربری و پوشش اراضی در کنار یکدیگر کمک شایانی به مدیران مناطق جهت تصمیم­گیری می­کند. همچنین با استفاده از نقشه­های کاربری اراضی در سطوح مخ...

متن کامل

ارزیابی و مقایسه روش های طبقه بندی نظارت شده جهت تهیه نقشه درجات شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل-2

شوری خاک یکی از عوامل گسترش بیابان­‌زایی و تخریب منابع زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می­‌شود. با توجه به روند رو به گسترش شوری‌­زایی در طی سالیان اخیر و اهمیت حفظ منابع طبیعی، تعیین گستره نواحی تحت تأثیر این پدیده و شدت شوری ...

متن کامل

تهیه نقشه اراضی خاکبرداری شده شرق اصفهان با استفاده از تصاویر ماهواره Cartosat-1

Segzi, located in the east of Isfahan, is one of the most important centers of desertification crisis in Isfahan province. Human overtaking, land deformation and the presence of huge artificial topography in flat plain has created a very unpleasant landscape in the area. In this study, satellite images Cartosat-1 were used for mapping land degradation. By using DGPS, 9 points with appropriate d...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
زمین شناسی مهندسی

جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۳۹۵-۴۱۳

copyright © 2015-2021