تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی مغز دو رقم بادام درختی تحت بارگذاری برشی

نویسندگان
چکیده

چکیده اطلاع از خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی پایه و اساس طراحی و بهینه سازی ماشین های فرآوری این محصولات را تشکیل می دهد. بر این اساس، در این تحقیق برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی مغز دو رقم بادام درختی به نام­های آذر و نون­پاریل مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر میانگین خواص هندسی شامل طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، جرم، حجم و ضریب کرویت رقم آذر به ترتیب عبارت بودند از: 01/21، 53/11، 31/5، 91/10  میلی­متر، 695/0، 3mm 1/673،  و 02/52 %. همچنین مقادیر متناظر برای رقم نون­پاریل به ترتیب عبارت بودند از: 54/19، 96/10، 24/5 ،38/10  میلی­متر،570/0، 3mm 9/547 و27/53 %. همچنین چگالی واقعی و چگالی توده و نیز خواص اصطکاکی بر روی سطوح آهن گالوانیزه، فولاد و آلومینیوم، برای هر دو رقم آذر و  نون­پاریل اندازه­گیری شد. همچنین با انجام آزمون بارگذاری برشی به صورت شبه استاتیک، برخی از خواص مکانیکی مغز بادام شامل نیرو، انرژی و توان لازم برای برش مغز بادام بررسی شد. در آزمون بارگذاری برشی اثر اندازه در سه سطح (کوچک، متوسط و بزرگ)، اثر رطوبت در سه سطح(5، 15 و 25 درصد) و اثر سرعت بارگذاری در سه (5، 50  و 100 میلی­متر بر دقیقه) و نیز اثرات متقابل آن­ها بر خواص مکانیکی مغز بادام ارزیابی شد. مقادیر میانگین بیشینه نیرو، انرژی و توان لازم برای برش مغز بادام رقم آذر به ترتیب n 43/15،  mj12/6، w 0058/0 و برای رقم نون­پاریل n 03/17 ،  mj19/8، w0071/0 می­باشد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که برای برش مغز رقم نون­پاریل، نیرو، انرژی و توان بیشتری لازم است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم بادام درختی

چکیده اطلاع از خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی پایه و اساس طراحی و بهینه سازی ماشین های فرآوری این محصولات را تشکیل می دهد. بر این اساس، در این تحقیق برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی میوه دو رقم بادام درختی به نام­های آذر و نون­پاریل مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر میانگین خواص هندسی شامل طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، جرم، حجم، مساحت رویه و کرویت رقم آذر به ترتیب عبارت بودند از: 42/32 ،74/2...

متن کامل

تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم ربیع

مقدمه: طراحی صحیح و مناسب تجهیزات انتقال، برداشت و فرآوری محصولات کشاورزی نیازمند دانش کافی از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن محصول می­باشد. مواد و روش­ها:در این تحقیق مشخصه­های فیزیکی (شامل ابعاد، جرم، میانگین قطر هندسی، کرویت، سطح رویه، حجم و فرآیند جذب رطوبت) بادام درختی رقم ربیع و مغز آن و خواص­ مکانیکی (شامل نیرو، تغییر شکل، انرژی و توان لازم برای شکست) بادام درختی رقم ربیع تعیین شد. یافته­...

متن کامل

مطالعه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم مامایی‌

     در این تحقیق، مشخصه­های فیزیکی (شامل ابعاد، جرم، میانگین قطر هندسی، کرویت، سطح رویه، حجم و بازآبپوشی) و خواص­مکانیکی (شامل نیرو، تغییر شکل، انرژی و توان لازم برای شکست) بادام درختی رقم مامائی اندازه­گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین قطر متوسط هندسی برای بادام مامایی 66/23 میلی­متر و برای مغز آن 34/14 میلی­متر بود. میانگین کرویت برای بادام 639/0 درصد و برای مغز آن­ 523/0درصد بود. ...

متن کامل

تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم ربیع

مقدمه: طراحی صحیح و مناسب تجهیزات انتقال، برداشت و فرآوری محصولات کشاورزی نیازمند دانش کافی از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن محصول می­باشد. مواد و روش­ها:در این تحقیق مشخصه­های فیزیکی (شامل ابعاد، جرم، میانگین قطر هندسی، کرویت، سطح رویه، حجم و فرآیند جذب رطوبت) بادام درختی رقم ربیع و مغز آن و خواص­ مکانیکی (شامل نیرو، تغییر شکل، انرژی و توان لازم برای شکست) بادام درختی رقم ربیع تعیین شد. یافته­ها...

متن کامل

مطالعه ی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم مامایی

در این تحقیق، مشخصه­های فیزیکی (شامل ابعاد، جرم، میانگین قطر هندسی، کرویت، سطح رویه، حجم و بازآبپوشی) و خواص­مکانیکی (شامل نیرو، تغییر شکل، انرژی و توان لازم برای شکست) بادام درختی رقم مامائی اندازه­گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین قطر متوسط هندسی برای بادام مامایی 66/23 میلی­متر و برای مغز آن 34/14 میلی­متر بود. میانگین کرویت برای بادام 639/0 درصد و برای مغز آن­ 523/0درصد بود. با قر...

متن کامل

تعیین خواص مکانیکی بادام درختی و مغز آن

در این تحقیق برخی از خواص فیزیکی دانه و مغز دو رقم بادام درختی به نام های آذر و نون پاریل، شامل خواص هندسی، چگالی واقعی و چگالی توده و نیز ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی سطوح آهن گالوانیزه، فولاد و آلومینیوم، اندازه گیری شد. همچنین خواص مکانیکی دانه بادام به دو روش بارگذاری شبه استاتیکی و بارگذاری دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت. خواص مکانیکی حاصل از بارگذاری شبه استاتیکی شامل بیشینه نیرو، انرژی و ت...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
علوم و صنایع غذایی ایران

جلد ۸، شماره ۳۳، صفحات ۶۹-۷۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023