× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

nature and effect of legal fiction

نویسندگان

ابراهیم دلشاد معارف

دانشگاه آزاد

چکیده

legal fiction as a legal mechanism in various legal systems especially in formalist and inflexible legal systems is original subject of this article. in this article be analysed the nature and elements of legal fiction and its historical role in ancient roman law system and common law with comparative study in iran legal system. legal fiction as a legal mechanism in various legal systems especially in formalist and inflexible legal systems is original subject of this article. in this article be analysed the nature and elements of legal fiction and its historical role in ancient roman law system and common law with comparative study in iran legal system.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

s included below are as written by the author(s) and are unedited.

Background: Embryo donation is one of the methods of infertility treatment. With this way, Infertile couples use a donated Embryo formed from an egg of another woman and the sperm of another man. The embryo is then placed into the woman’s womb. In order to determine the legal nature of embryo donation, a comparison has been made between this legal institution and those mentioned in our Civil La...

این مطالعه در سال 1386-87 در آزمایشگاه و مزرعه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور تعیین مناسب ترین تیمار بذری و ارزیابی اثر پرایمینگ بر روی سه رقم گلرنگ تحت سه رژیم آبیاری انجام گرفت. برخی از مطالعات اثرات سودمند پرایمینگ بذر را بر روی گیاهان مختلف بررسی کرده اند اما در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد خصوصیات مربوط به جوانه زنی، مراحل نموی، عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی بذور تیمار شده ژنوتیپ های م...

شکل گیری هویت(identity) مقوله مهمی در ادبیات پراکنده مردم(diasporan literature) می باشد. آثار جومپا لاهیری(jhumpa lahiri) ، نویسنده هندی آمریکایی، در سالهای اخیر تحسین منتقدین را به خود معطوف کرده است. وی در این آثار زندگی مهاجران و تلاش آنان برای پیدا کردن جایگاهشان در یک فرهنگ بیگانه را به تصویر کشیده است. این تجربه همواره با احساساتی نظیر دلتنگی برای گذشته، بیگانگی و دوری همراه است. با این ح...