تخمین پارامترهای میراگر استاک بریج و بررسی میزان جذب انرژی میراگر از روش به روزرسانی مدل و آنالیز مودال تجربی

نویسندگان

مسعود مینائی

استادیار/دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مرتضی صادقی

استاد دانشگاه تبریز

چکیده

در خطوط فشار قوی، عوامل محیطی به دلیل ایجاد ارتعاشات عرضی کابل انتقال قدرت، اثرات مخربی روی تجهیزات خطوط انتقال بر جای می گذارد. برای کاهش نرخ خرابی ها، انرژی مکانیکی انتقال یافته بایستی به طریقی جذب شود. به این منظور از میراگر های دینامیکی در سیستم انتقال قدرت استفاده می شود. یکی از متداول ترین میراگرهای دینامیکی، میراگر استاک بریج می باشد که در فواصل مناسبی از دو سر عایق سرامیکی و بر روی کابل نصب می شود. پیچیدگی در محاسبه مقدار سفتی خمشی و نیز مکانیزم جذب انرژی در این میراگرها که عمدتاً در کابل رابط آن صورت می گیرد، مدل سازی این نوع میراگرها را مشکل تر کرده است. در مقاله حاضر، با توجه به تعدد پارامترهای مجهول در مدل و تخمین آن ها به منظور شناسایی سیستم ارتعاشی میراگر استاک بریج، و مدل سازی دقیق ریاضی آن، از آنالیز مودال تجربی و روش به روز رسانی مدل استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا میراگر استاک بریج در قالب یک سیستم چهار درجه آزادی مدل شده و سپس پارامترهای مجهول آن با استفاده از روش آنالیز مودال تجربی و روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک تخمین زده شده ، و در نهایت تأثیر پارامترهای میراگر در رفتار ارتعاشی آن بررسی و نمودارهای تاثیر تغییر این پارامترها بر روی مقدار جذب انرژی استخراج شده اند. به منظور صحه سنجی نتایج، داده های تجربی مربوط به اتلاف توان میراگر استاک بریج با استفاده از یک تجهیز آزمایشگاهی و برای حالت تحریک پایه به دست آمده و با نتایج تحلیلی مقایسه شده اند. نتایج تحلیلی و تجربی موافقت خوبی با یکدیگر نشان می دهند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

بررسی تجربی اثر پیری بر رفتار ارتعاشی استاک بریج دمپر های خطوط انتقال برق

عوامل محیطی می­توانند بر عملکرد قطعات مکانیکی اثرگذار باشند. پیری یکی از این عوامل است. اثر پیری بر یراق‌آلات خطوط انتقال برق به صورت خوردگی و فرسایش بروز پیدا می­کند. تأثیرات ناشی از این عامل در مناطق ساحلی و نواحی که دارای آب و هوایی با درصد رطوبت بالا که حاوی ذرات ریز نمک هستند غیرقابل چشم‌پوشی است. در این تحقیق اثر شرایط مه نمکی به عنوان یک عامل محیطی برروی دو نمونه استاک بریج مورد بررسی قر...

متن کامل

توسعه روش«تعادل انرژی» برای محاسبه دامنه ارتعاش کابل دارای بیش از یک میراگر و تعیین بهترین محل نصب

ارتعاشات «آولین» کابل های خطوط انتقال برق، خسارت زیادی به شبکه های انتقال توان الکتریکی وارد می کند. رایج ترین روش برای کنترل دامنه ارتعاش، استفاده از میراگر «استاک بریج» است. به دلیل پیچیدگیِ اندرکنش باد و کابل، از روش «تعادل انرژی» برای محاسبه دامنه ارتعاش حالت پایا استفاده می شود. همچنین برای در نظر گرفتن انتشار موج، پاسخ کابل بصورت برهم نهی دو موج رونده فرض می شود. در تحقیق حاضر روش تعادل ان...

متن کامل

بررسی عددی و تجربی روش تجزیه فرکانسی به منظور تقریب پارامترهای مودال سازه

تست مودال کلاسیک سازه‏ هایی نظیر پل ‏ها، برج ‏ها و ساختمان‏ ها، با مشکلاتی نظیر دشوار بودن تحریک و وجود نویز در اندازه گیری مواجه است. از این رو محققان سعی در ارائه روش‏ های جدیدی نموده‏ اند که در آن‏ها تحریک، به کمک نیروهای طبیعی صورت گرفته و خصوصیات دینامیکی سازه صرفا با اندازه ‏گیری پاسخ بدست می ‏آید. در این مقاله، به بررسی عددی و تجربی یکی از این روش ‏ها به نام تجزیه فرکانسی پرداخته شده است...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مهندسی مکانیک مدرس

جلد ۱۶، شماره ۱۰، صفحات ۴۱۲-۴۲۰

copyright © 2015-2021