تهیه نقشه تغییرات در مناطق شهری به کمک تصاویر ماهواره ای با تأکید بر استفاده حداکثری از نقشه های قدیمی موجود

نویسندگان

سعید حاج احمدی

s. hajahmadi گروه فتوگرامتری و سنجش از دور- دانشکده مهندسی نقشه برداری- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مهدی مختارزاده

m. mokhtarzedeh گروه فتوگرامتری و سنجش از دور- دانشکده مهندسی نقشه برداری- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی علی محمدزاده

a. mohammadzadeh گروه فتوگرامتری و سنجش از دور- دانشکده مهندسی نقشه برداری- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی محمد جواد ولدان زوج

m. j. valadanzoej گروه فتوگرامتری و سنجش از دور- دانشکده مهندسی نقشه برداری- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

به دلیل تغییر سریع جوامع بشری و به تبع آن رشد و گسترش شهرها، مطالعه این تغییرات به منظور کنترل و مدیریت هر چه بهتر شهری و کمک به تصمیم گیران جهت گرفتن تصمیم های کاربردی امری ضروری می باشد. در امر تشخیص تغییر، طبقه بندی تصاویر و ارائه یک راه کار مناسب برای آن نقشی اساسی ایفا می کند. برای این منظور روش های بسیاری وجود دارد که آن ها را می-توان به دو دسته کلی روش های پیکسل مبنا و روش های شی پایه تقسیم بندی نمود که روش های شی پایه معمولاً نتایج قابل اعتمادتری ارائه می دهند. به منظور طبقه بندی نظارت شده شی گرا نیاز به داده های آموزشی وجود دارد. با توجه به روش های انتخاب داده آموزشی و وابسته بودن این کار به اپراتور مجرب، این قسمت مرحله ای پرهزینه و زمان گیر در روند کشف تغییرات می باشد. هدف اصلی این تحقیق استخراج نقشه تغییرات با بهره گیری حداکثری از نقشه قدیمی از طریق استخراج و پالایش داده های آموزشی می باشد. در این راستا به استخراج نمونه های آموزشی از نقشه و انجام خالص سازی آن ها با استفاده از روش های k نزدیک ترین همسایه و k-means برای استفاده در طبقه بندی پرداخته شده است. نتایجی که از ویرایش داده های آموزشی برای استفاده در طبقه بندی حاصل شد، موجب بهبود 15 درصدی در دقت طبقه بندی گردید. همچنین دقت نقشه تغییرات به دست آمده در بهترین حالت نیز 09/98 درصد می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تهیه نقشه تغییرات در مناطق شهری به کمک تصاویر ماهواره‌ای با تأکید بر استفاده حداکثری از نقشه‌های قدیمی موجود

به دلیل تغییر سریع جوامع بشری و به تبع آن رشد و گسترش شهرها، مطالعه این تغییرات به منظور کنترل و مدیریت هر چه بهتر شهری و کمک به تصمیم‌گیران جهت گرفتن تصمیم‌های کاربردی امری ضروری می‌باشد. در امر تشخیص تغییر، طبقه‌بندی تصاویر و ارائه یک راه‌کار مناسب برای آن نقشی اساسی ایفا می‌کند. برای این منظور روش‌های بسیاری وجود دارد که آن‌ها را می-توان به دو دسته کلی روش‌های پیکسل مبنا و روش‌های شی پایه تق...

متن کامل

به کارگیری توأمان تصاویر ماهواره ای و نقشه های رقومی موجود به منظور تهیه نقشه تغییرات در مناطق شهری

به دلیل تغییر سریع جوامع بشری و به تبع آن رشد و گسترش شهرها و به منظور انجام بسیاری از پروژه های شهری و غیر شهری مانند مدیریت شهری و منابع طبیعی، مدیریت بحران، آنالیز تغییر کاربری زمین، مطالعه جابجائی زمین های کشاورزی، تخمین خسارت، تخمین میزان جنگل زدائی، مطالعه تغییرات فصلی در محصولات مراتع و اهدافی از این قبیل بدون در اختیار داشتن اطلاعات و نقشه های جامع، دقیق، یکپارچه و به روز از محیط پیرامو...

15 صفحه اول

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت هشتم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت پنجم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­ های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­ آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­ آوری مطلوب انواع مختلف داده­ های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­ آمیزتر داده­ های سنجش از دور بانک­ های داده منطقه­ ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور ...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت ششم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت سوم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

جلد ۶، شماره ۱، صفحات ۳۱-۴۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023