ناحیه بندی مرز اندوکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی با شدت روشنایی غیریکنواخت

نویسندگان

محمدباقر خامه چیان

m.-b. khamechian department of electrical engineering, engineering faculty, ferdowsi university of mashhad, vakil-abad blv., mashhad, pobox: 91775-1111دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق، مشهد، صندوق پستی 1111-91775 مهدی سعادتمند طرزجان

m. saadatmand-tarzjan department of electrical engineering, engineering faculty, ferdowsi university of mashhad, vakil-abad blv., mashhad, pobox: 91775-1111دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق، مشهد، صندوق پستی 1111-91775

چکیده

مرز فعال تصادفی (stacs) روشی متداول و پرکاربرد برای بخش بندی مرز اندوکارد در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (cmr) است. با این وجود، stacs در تصاویر cmr با روشنایی غیریکنواخت دارای عملکرد مطلوبی نیست. زیرا، در تابعی انرژی آن برای توصیف توزیع سطح خاکستری نواحی درون و برون مرز فعال، از دو تابع چگالی احتمال گوسی استفاده شده است. از طرف دیگر، مرز فعال تطبیق باینری محلی (lbf)، به دلیل استفاده از کرنل گوسی برای پردازش محلی سطح خاکستری پیکسل ها، از عملکرد مناسبی در بخش بندی نواحی ناهمگن برخوردار است. در این مقاله، با جایگزین نمودن جمله مبتنی بر ناحیه در تابعی انرژی stacs با بخشی از تابعی انرژی lbf، یک مدل فرم پذیر جدید برای بخش بندی تصاویر cmr با روشنایی ناهمگن ارائه شده است. بعلاوه، ضرایب جملات مختلف تابعی انرژی در طول تکامل مرز فعال به صورت زمان-واقعی تنظیم شده اند. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی از 40 تصویر cmr در دو فاز پایان سیستول و دیاستول استفاده شده است. در هر تصویر، مرز اندوکارد مطلوب توسط یک متخصص به صورت دستی مشخص گردیده است. نتایج تجربی بیانگر عملکرد بهتر روش پیشنهادی در بخش بندی مرز اندوکارد در مقایسه با مرز فعال هندسی، مرز فعال بدون لبه و stacs می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ناحیه‌بندی مرز اندوکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی با شدت روشنایی غیریکنواخت

The stochastic active contour scheme (STACS) is a well-known and frequently-used approach for segmentation of the endocardium boundary in cardiac magnetic resonance (CMR) images. However, it suffers significant difficulties with image inhomogeneity due to using a region-based term based on the global Gaussian probability density functions of the innerouter regions of the active ...

متن کامل

ناحیه بندی بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی با استفاده از الگوریتم سطوح همتراز

در سال های اخیر اطلاعات به دست آمده از تصاویر پزشکی تهیه شده از بیماران نقش عمده ای را در تصمیم گیری پزشک معالج در درمان ایفا می کند. در میان روش های تصویربرداری مختلف، تصویربرداری تشدید مغناطیسی(mr) یکی از دقیق ترین و رایج ترین روش های تهیه تصویر از بدن بیمار به شمار می رود. یکی از دلایل استفاده بسیار از این تصاویر mr در میان پزشکان، اطلاعات بسیار زیاد و مختلفی است که میتوان از این تصاویر تهیه...

15 صفحه اول

ناحیه بندی بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی با استفاده از مدل های فرم پذیر

تصویربرداری تشدید مغناطیسی یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی بوده و کاردبرد فراوانی در تشخیص بیماری های قلبی دارد. با این حال، بخش بندی دستی این تصاویر (به دلیل حجم زیاد اطلاعات) بسیار زمان بر بوده و وابسته به دیدگاه های متفاوت متخصصین است. در این تحقیق، از مدل ها فرم پذیر هندسی برای بخش بندی چهاربعدی مرزهای اندوکارد و اپیکارد بطن چپ، بصورت خودکار، استفاده شده است. ما برای این منظور، با ترکیب اطلاعا...

15 صفحه اول

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

استفاده از مش فعال برای تخمین شاخص های محلی و کلی بطن چپ از روی توالی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی

در این مقاله رویکرد جدیدی برای تجزیه و تحلیل دینامیک بطن چپ قلب مبتنی بر مدل شکل پذیر مش فعال 3D-AMM روی توالی از تصاویر تشدید مغناطیسی قلب مطرح می شود. این مدل بیان فشرده ای از مجموعه نقاط تصویر سه بعدی به دست می دهد که نتیجه تلفیق ریخت شناسی و هندسه هدف خواهد بود و با خواص کشسان قلب تزویج می شود. با برازش مدل به بردارهای جابه جایی پراکنده اولیه که به وسیله روند تناظریابی جدیدی به دست می آید، ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پردازش علائم و داده ها

جلد ۱۱، شماره ۱، صفحات ۱۹-۳۱

copyright © 2015-2021