تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک سطحی

نویسندگان
چکیده

به منظور بررسی تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، تحقیقی در قالب طرح کرت­های خرد شده نواری (طرح پایه بلوک­های کاملاٌ تصادفی) با لحاظ دو سطح عمق و سرعت خاکورزی انجام گردید. تیمارها با گاوآهن برگردان در سه تکرار اجرا شدند. آزمایش­های سرعت نفوذپذیری با نفوذسنج دیسک در مکش­های 15-، 6-، 3- و صفر سانتی­متر و جرم مخصوص ظاهری با نمونه­های دست­نخورده اندازه­گیری شد و بافت خاک لوم رسی طبقه­بندی شد. نتایج نشان داد که ks (سطح 5%) و k3 (سطح 1%) به طور معنی­داری تحت تاثیر سرعت خاکورزی قرار گرفتند، درحالیکه تأثیر عمق خاکورزی و اثر متقابل فاکتورها بر آنها غیرمعنی­دار بود. تأثیر دو فاکتور عمق و سرعت خاکورزی و اثر متقابل آنها بر k6 و ضریب α گاردنر غیرمعنی­دار و بر جرم مخصوص ظاهری خاک سطحی (سطح 5%) معنی­دار بود. مقادیر k15 تحت تأثیر عمق خاکورزی (سطح 5%) اختلاف معنی­دار داشت ولی سرعت خاکورزی بر روی جرم مخصوص ظاهری خاک زیرسطحی تأثیری نداشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک سطحی

به منظور بررسی تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، تحقیقی در قالب طرح کرت­های خرد شده نواری (طرح پایه بلوک­های کاملاٌ تصادفی) با لحاظ دو سطح عمق و سرعت خاکورزی انجام گردید. تیمارها با گاوآهن برگردان در سه تکرار اجرا شدند. آزمایش­های سرعت نفوذپذیری با نفوذسنج دیسک در مکش­های 15-، 6-، 3- و صفر سانتی­متر و جرم مخصوص ظاهری با نمونه­های دست­نخورده اندازه­گیری شد و بافت خاک لوم...

متن کامل

اثر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک

هدف اصلی خاکورزی افزایش تولید و حفظ منابع و پتانسیل های موجود است. از طرفی، خاکورزی با تغییر ساختمان خاک بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی آن تاثیر می گذارد. این خصوصیات از مهمترین پارامترهای ورودی مورد نیاز برای مدل های توصیف کننده ی جابجایی املاح و آلاینده ها در خاک می باشند. با وجود تحقیقات زیاد در مورد تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، مطالعات محدودی در شناخت اثر مش...

بررسی تأثیر مواد مختلف اصلاحی بر برخی ویژگی¬های فیزیکی- شیمیایی خاک¬های شور و سدیمی

شور و سدیمی‌شدن خاک از جنبه‌های مهم تخریب اراضی به­ویژه در مناطق خشک و نیمه­خشک به شمار می­آید. این تحقیق به بررسی نقش مواد اصلاح‌کننده مختلف، در تغییر ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک­های شور و سدیمی شامل هدایت الکتریکی، درصد سدیم تبادلی، کربن آلی، وزن مخصوص ظاهری، رطوبت اشباع، رطوبت ظرفیت زراعی و رطوبت قابل استفاده می‌پردازد. آزمایش­ها به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار مواد ...

متن کامل

تأثیر عملیات خاکورزی برتغییرات زمانی و مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک

مطالعه تغییرات زمانی و مکانی مشخصات هیدرولیکی خاک در مدیریت بهینه سامانه های آبیاری و زهکشی و کشاورزی دقیق ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خاکورزی بر تغییرات مکانی و زمانی برخی پارامترها ی فیزیکی و هیدرولیکی خاک با استفاده از زمین آمار و با داده های مزرعه ای نفوذ سنج بیرکن اندازه گیری شده در 35 نقطه در باغ کیوی واقع در دانشگاه گیلان انجام و نقشه پهنه بندی آن رسم شد. برازش مدل های نیم تغ...

15 صفحه اول

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهش های خاک

جلد ۳۰، شماره ۱، صفحات ۱۰۵-۱۱۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023