بررسی فون زنبورهای قبیله ی (hym.: chrysididae) elampini در موزه ی حشرات هایک میرزایانس

نویسندگان
چکیده

زنبورهای خانواده ی chrysididae گروه نسبتاً بزرگی از زنبورهای aculeata را شامل می شوند که به­علت جذابیت رنگ متالیک خود و هم­چنین نقش مهم آن ها در کنترل بیولژیک و تعادل طبیعی، همواره به­عنوان گروه جالبی از زنبورها شناخته شده اند. با وجود تعدد گونه های این خانواده در دنیا، در ایران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته­اند. در این تحقیق نمونه­های موجود این خانواده در موزه­ی حشرات هایک میرزایانس، بزرگ­ترین موزه­ی حشرات خاورمیانه، مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله نه گونه­ی متعلق به قبیله­ی elampini از زیرخانواده­ی chrysidinae معرفی می­گردد.  شش گونه که برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند با یک ستاره مشخص شده اند. هم­چنین اطلاعاتی در مورد بیولژی و پراکنش جغرافیایی گونه­ها در ایران و دنیا داده شده است. فهرست جنس ها، گونه ها و زیرگونه های مورد شناسایی در این تحقیق به­ترتیب زیر است: elampus violascens (mocsary, 1889)* hedychridium aheneum (dahlbom, 1854)* hedychridium flavipes rugulosum linsenmaier, 1959* hedychridium tarnanii semenov, 1932* hedychrum aureicolle mocsary, 1889* holopyga cypruscula detrita linsenmaier, 1987 holopyga generosa (förster, 1853)* holopyga punctatissima dahlbom, 1854 omalus imbecillus (mocsary, 1889)

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

زنبورهای تخم‌ریز اره‌ای (Hym.: Symphyta) موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس با گزارش چهار رکورد جدید برای فون ایران

درمجموع 60 گونه از زنبورهای تخم­ریز اره­ای از موزه­ حشرات هایک میرزایانس، ایران، بررسی و شناسایی شدند که گونه­های Abia candens Konow, 1887، Pristiphora appendiculata (Hartig, 1837)، Macrophya chrysura (Klug, 1817) و Tenthredopsis nassata (Geoffroy, 1785) برای اولین بار از ایران گزارش شده­اند. اطلاعات مربوط به پراکنش و گیاهان میزبان 37 گونه از زنبورهای تخم­ریز اره­ای ارائه شده است.

متن کامل

مطالعه‌ی زنبورهای خانواده‌ی Mutillidae (Hym.: Aculeata) در موزه‌ی حشرات هایک میرزایانس و منطقه‌ی سرخه‌حصار استان تهران

فون زنبورهای خانواده‌‌‌‌ی Mutillidae در منطقه‌ی سرخه‌حصار استان تهران و نمونه‌های موجود در موزه‌ی حشرات هایک میرزایانس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله 18 گونه متعلق به 13 جنس از 2 زیرخانواده، معرفی می‌گردد.سه گونه از این مجموعه برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. اطلاعاتی در مورد پراکنش جغرافیایی گونه‌ها در ایران و جهان ارائه شد. فهرست جنس‌ها و گونه‌های مورد...

متن کامل

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک ها، موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس، ایران

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک های گیاهی که در موزه حشرات هایک میرزایانس، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، نگه داری می شوند، مورد بررسی قرار گرفت. این زنبورها از نقاط مختلف کشور جمع آوری شده و متعلق به چهار خانواده بودند. در مجموع 35 گونه به شرح زیر شناسایی شد:aphelinidae: ablerus atomon (walker), ablerus sp., aphytis chrysomphali (mercet), a. mytilaspidis (le baron), a. procl...

متن کامل

بررسی فون زنبورهای زیرخانواده ی chrysidinae (hym.: chrysididae) در شمال غرب ایران

زنبورهای خانواده ی chrysididae به دلیل رنگ آمیزی براقی که دارند گروه جالبی از زنبورها به شمار می آیند که در ایران کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق تعداد 30 گونه متعلق به 9 جنس از زنبورهای زیرخانواده ی chrysidinae از خانواده chrysididae در شمال غرب کشور جمع آوری و مطالعه گردید. از میان گونه های شناخته شده، 25 گونه برای فون ایران جدید می باشند. تعدادی از نمونه ها نیز برای دنیا...

متن کامل

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌های گیاهی که در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، نگه‌داری می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفت. این زنبورها از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شده و متعلق به چهار خانواده بودند. در مجموع 35 گونه به شرح زیر شناسایی شد:Aphelinidae: Ablerus atomon (Walker), Ablerus sp., Aphytis chrysomphali (Mercet), A. mytilaspidis (Le Baron), A. proc...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
حشره شناسی گیاهان زراعی

جلد ۲، شماره شماره (۴) بهار - تابستان ۱۳۹۱، صفحات ۱-۱۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023