رابطه بین اضطراب از یادگیری زبان و قصد ادامه یادگیری زبان انگلیسی در بین زبان آموزان

نویسندگان

nasser fallah

roya movahed

چکیده

بدون شک اضطراب در یادگیری زبان خارجی تاثیر چشمگیری دارد. تا کنون تحقیقت زیادی بر روی این عامل احساسی انجام گرفته است. با این وجود، تحقیقات کمی در زمینه تاثیر خصوصیات مردم شناختی روی اضطراب از یادگیری زبان خارجی و همچنین تاثیر این نوع اضطراب روی قصد زبان آموزان برای ادامه یادگیری زبان انجام گرفته است. بنابراین، جهت پر کردن این خلا، تحقیق حاضر نقش دو خصوصیت مردم شناختی (جنسیت و سن) در اضطراب از یادگیری زبان و تاثیر این اضطراب در تصمیم زبان آموزان مبنی بر ادامه و یا عدم ادامه یادگیری زبان بررسی می کند. بدین منظور، 295 زبان آموز ایرانی پرسشنامه مربوطه اضطراب از یادگیری زبان خارجی بهمرا ه فرمی حاوی سوالات مردم شناختی پر کردند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در میزان اضطراب زبان آموزان بر اساس سن و جنسیت وجود ندارد. اما یافته ها حاکی از آنست که اضطراب می تواند بر تصمیم زبان آموزان در مورد ادامه یا عدم ادامه زبان آموزی تاثیر چشمگیری بگذارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین اضطراب یادگیری زبان و تاکتیک های یادگیری زبان در بین زبان آموزان ایرانی

مطالعه حاضر تلاش نمود تا سطح اضطراب یادگیری زبان (fla) و نوع استراتژی های یادگیری زبان (lls) را دربین دانشجویان رشته های مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی دانشگاه های پیام نور مهاباد ، ارومیه و نقده تعیین کند و همچنین به بررسی رابطه بین اضطراب یادگیری زبان و نوع استراتژی های یادگیری زبان دربین دانشجویان پرداخت . به همین منظور ،پرسشنامه اضطراب یادگیری زبان بیگانه در کلاس(flcas) متعلق به هوروو...

15 صفحه اول

تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای پروژه‌ بر دانش اصطلاحات زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در زبان آموزان ایرانی می پردازد. برای این منظور، 60 زبان‌آموز دختر و پسر، پس از انتخاب توسط آزمون تعیین سطح آکسفورد ، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درگروه آزمایش شرکت کنندگان درتکالیف هفتگی خود از اصطلاحات تدریس شده درتهیه دابسمش، صداگزاری بر روی انیمیشن و یا تکه های از فیلم های مخ...

متن کامل

بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی

مقاله حاضر تلاشی است برای بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبرهای یادگیری زبان و توانایی زبانی. به منظور اندازه گیری این سه متغیر، از آزمودنی ها یک تست ((نلسون)) برای سنجش توانایی زبانی، یک پرسشنامه ((راهبردهای یادگیری زبان)) برای سنجش میزان و نوع راهبرهای بکار رفته و یک پرسشنامه ((سنجش شخصیت خلاق)) برای سنجش خلاقیت گرفته شد. نتایج نشان داد که خلاقیت با میزان استفاده از راهبردها و همچنین با توانایی ز...

متن کامل

بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و استفاده از راهبردهای مستقیم و غیر مستقیم یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران می­پردازد. در این مطالعه،100 دانشجو زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج به دو پرسشنامه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان پاسخ دادند. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه آماری معنی­دار بین راهبردهای استفاده از فرآیندهای ذهنی، سازماندهی و ارزیابی یادگیری و یادگی...

متن کامل

استعاره ها و تصاویر ذهنی فراگیرندگان زبان انگلیسی در رابطه با یادگیری دستور زبان

به نظر می رسد که استعاره ها و تصاویر ذهنی، به منزله بخشی از نظام فکری فراگیرندگان، نقش مهمی در یادگیری زبان توسط آنها ایفا می کند (کرتازی و جین، 1999). از این رو آگاهی از این تصاویر می تواند کمک زیادی به معلمان در رفع مشکلات یادگیری فراگیرندگان زبان کند. در راستای افزایش این آگاهی، این مقاله به بررسی تصاویر ذهنی که فراگیرندگان زبان انگلیسی در رابطه با یادگیری دستور زبان دارند پرداخته است. برای ...

متن کامل

ترجیحات یادگیری دانشجویان در درس زبان انگلیسی

Teachers’ awareness of students’ language learning preferences can lead teachers to more realistic and useful teaching strategies which in turn will facilitate and enrich the learning process. Therefore, learners’ preferences are to be identified and their skills and assumptions must be given due attention. Learners should be given the opportunity to express their learning preferences especiall...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
زبانشناسی کاربردی

جلد ۷، شماره ۱۵، صفحات ۴۲-۵۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022